รายละเอียด

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ / Software Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดสร้าง การทดสอบ การติดตั้งและการใช้งานในระบบงาน การบำรุงรักษา การบริหาร การพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อบริหารโครงการ การประเมินราคาเครื่องมือบริหารโครงร่าง และรุ่นซอฟต์แวร์ การเขียนเอกสารประกอบโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ติดต่ออาจารย์/เข้าชั้นเรียนได้ที่ :

1. วันพุธ 15.00 -16.00 น. ห้อง ABL202 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. E-mail; kanithahomjun@gmail.com เวลา 19.00 - 21.00 น. ทุกวัน
3. เข้าชั้นเรียนได้ที่ Team code = tdx4iys หรือ https://bit.ly/2Y4xYc1

รายวิชา - วิศวกรรมซอฟต์แวร์

อธิบายเนื้อหารายวิชา (Course Syllabus)
1. อธิบายเนื้อหารายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนตลอดเทอม
2. อธิบายถึงวิธีการให้คะแนนในรายวิชา
3. อธิบายถึงวิธีการทำโครงงาน (นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน)
4. นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อในการทำโครงงานทั้งสองโครงงาน
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์Introduction to Software Engineering
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ
- ประเมินจากปฏิบัติงานในห้องทดลอง

กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ (Software Process)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ
- ประเมินจากปฏิบัติงานในห้องทดลอง

การบริหารโครงการผลิตซอฟต์แวร์ (Software Project Management)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ
- ประเมินจากปฏิบัติงานในห้องทดลอง

การดำเนินงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือกำหนดความต้องการและออกแบบ
- ความต้องการด้านซอฟต์แวร์
- การออกแบบซอฟต์แวร์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ
- ประเมินจากปฏิบัติงานในห้องทดลอง

การดำเนินงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือกำหนดความต้องการและออกแบบ
- ความต้องการด้านซอฟต์แวร์
- การออกแบบซอฟต์แวร์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ
- ประเมินจากปฏิบัติงานในห้องทดลอง

การดำเนินงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (การสร้าง ทดสอบ และบำรุงรักษา)
- การเขียนโปรแกรม (Program Writing)
- การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)
- การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ
- ประเมินจากปฏิบัติงานในห้องทดลอง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

การดำเนินงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (การสร้าง ทดสอบ และบำรุงรักษา)
- การเขียนโปรแกรม (Program Writing)
- การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)
การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ
- ประเมินจากปฏิบัติงานในห้องทดลอง

การดำเนินงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (การสร้าง ทดสอบ และบำรุงรักษา)
- การเขียนโปรแกรม (Program Writing)
- การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)
การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software Maintenance)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ
- ประเมินจากปฏิบัติงานในห้องทดลอง

งานด้านบริหารการผลิตซอฟต์แวร์
- การประมาณต้นทุนของซอฟต์แวร์ (Software Cost Estimation)
- การจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality Management)
- การจัดการโครงแบบของระบบ (Configuration Management)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ
- ประเมินจากปฏิบัติงานในห้องทดลอง

งานด้านบริหารการผลิตซอฟต์แวร์
- การประมาณต้นทุนของซอฟต์แวร์ (Software Cost Estimation)
- การจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality Management)
การจัดการโครงแบบของระบบ (Configuration Management)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ
- ประเมินจากปฏิบัติงานในห้องทดลอง

งานด้านบริหารการผลิตซอฟต์แวร์
- การประมาณต้นทุนของซอฟต์แวร์ (Software Cost Estimation)
- การจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ (Software Quality Management)
การจัดการโครงแบบของระบบ (Configuration Management)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ
- ประเมินจากปฏิบัติงานในห้องทดลอง

หลักปฏิบัติในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- ความสำคัญ
- การติดต่อสื่อสาร
- การวางแผน
- การสร้างแบบจำลอง
- การสร้างระบบ
- การแปรระบบไปสู่การใช้งานจริง
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน
- ตอบคำถาม และทำแบบทดสอบ
- ประเมินจากปฏิบัติงานในห้องทดลอง

นำเสนอโครงงาน
กิจกรรม : - อภิปราย ข้อดี ข้อดี และข้อเสนอแนะแต่ละกลุ่มในห้องนำเสนอ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน