รายละเอียด

ระบบฐานข้อมูล / Database Systems

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS403
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบฐานข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Database Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม แบบจำลองข้อมูล การวางแผน การออกแบบและการบริหารฐานข้อมูล  แบบจำลองอีอาร์การนอร์มัลไลเซชั่น คำสั่งเอสคิวแอล การจัดการทรานแซกชั่นและการควบคุมสภาวะการทำงานพร้อมกัน

ติดต่ออาจารย์/เข้าชั้นเรียน ได้ที่ :

1. วันพุธ 15.00 -16.00 น. ห้อง ABL202 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. E-mail; kanithahomjun@gmail.com เวลา 19.00 - 21.00 น. ทุกวัน
3. เข้าชั้นเรียนได้ที่ Team code = sts0izp หรือ https://bit.ly/2Y64Hhe

รายวิชา - ระบบฐานข้อมูล

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 2 โครงสร้างข้อมูลและสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 2 โครงสร้างข้อมูลและสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 3 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 4 การประมวลผลฐานข้อมูลด้วย
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 4 การประมวลผลฐานข้อมูลด้วย
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 4 การประมวลผลฐานข้อมูลด้วย
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 4 การประมวลผลฐานข้อมูลด้วย
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 4 การประมวลผลฐานข้อมูลด้วย
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 6 การดูแลและควบคุมการตรวจสอบฐานข้อมูลอย่างมีระบบ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 6 การดูแลและควบคุมการตรวจสอบฐานข้อมูลอย่างมีระบบ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน