รายละเอียด

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / Human Resource Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 05071103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Resource Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.เกื้อกูล  มณีศรี 086-914-9512

เรียนห้อง11-202 วันอังคาร 13.00-16.00 น. 

ตึกบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนาลำปาง

เริ่มเรียนอังคารที่30 มิ.ย63

รายวิชา - การบริหารทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ผู้สอน