รายละเอียด

จิตวิทยาทั่วไป / General Psychology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01220001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General Psychology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.เกื้อกูล  มณีศรี 086-914-9512

เรียนห้อง11-202

เริ่มเรียนอังคารที่30มิ.ย 63 เวลา10.00 น.

ตึกบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง

รายวิชา - จิตวิทยาทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน