รายละเอียด

การแปรรูปอาหาร 1 / Food Processing 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 6 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT002
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การแปรรูปอาหาร 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Processing 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

  ศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบ การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม การแปรรูปอาหารโดยวิธีการควบคุมปริมาณความชื้น การใช้เกลือ การใช้น้ำตาลและการคำนวณปริมาณน้ำตาลที่ต้องใช้ด้วยวิธี Pearson ’s square การหมักดอง การรมควัน การควบคุมอุณหภูมิ และการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการแปรรูปอาหาร

รายวิชา - การแปรรูปอาหาร 1

หน่วยที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบทางการเกษตร
1.1 ลักษณะสำคัญและประเภทของวัตถุดิบทางการเกษตร
1.2 การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยววัตถุดิบทางการเกษตร
ภาคปฏิบัติ แนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร และข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียน

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 2 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม
2.1 การจัดการและการขนส่งวัตถุดิบทางการเกษตร
2.2 การทำความสะอาดวัตถุดิบและการล้าง
2.3 การปอกเปลือก
ภาคปฏิบัติ จัดการและเตรียมวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ผักและผลไม้
กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 2 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม

2.4 การคัดแยก คัดขนาด และคัดเกรด
2.5 การลดขนาดและการลวก
2.6 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมวัตถุดิบทางการเกษตร
ภาคปฏิบัติ จัดการและเตรียมวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ผักและผลไม้

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 3 การแปรรูปโดยวิธีการควบคุมปริมาณความชื้นและการรมควัน
3.1 บทบาทและความสำคัญของการควบคุมปริมาณความชื้นในอาหารและการรมควัน
3.2 หลักการทำแห้งอาหาร การทำให้เข้มข้น และการรมควัน

ภาคปฏิบัติ แปรรูปอาหารโดยวิธีการควบคุมปริมาณความชื้น เช่น เนื้อแผ่น เนื้อสวรรค์ ผักและผลไม้อบแห้ง ฯลฯ แปรรูปอาหารโดยวิธีการรมควัน เช่น ไส้กรอกรมควัน ไก่แฮมรมควัน ปลารมควัน ฯลฯ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 3 การแปรรูปโดยวิธีการควบคุมปริมาณความชื้นและการรมควัน

3.3 ผลของการทำแห้ง การทำให้เข้มข้น และการรมควันต่อคุณภาพอาหาร
3.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำแห้งอาหาร การทำให้เข้มข้น และการรมควัน
ภาคปฏิบัติ แปรรูปอาหารโดยวิธีการควบคุมปริมาณความชื้น เช่น เนื้อแผ่น เนื้อสวรรค์ ผักและผลไม้อบแห้ง ฯลฯ แปรรูปอาหารโดยวิธีการรมควัน เช่น ไส้กรอกรมควัน ไก่แฮมรมควัน ปลารมควัน ฯลฯ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 4 การแปรรูปโดยการใช้เกลือ
4.1 ชนิดของเกลือและคุณสมบัติทางเคมี กายภาพของเกลือ
4.2 ความบริสุทธิ์และความเข้มข้นของเกลือ
4.3 สมบัติของเกลือในการถนอมรักษาอาหาร
4.4 การใช้เกลือในอุตสาหกรรมอาหาร
ภาคปฏิบัติ แปรรูปอาหารประเภทผักผลไม้ และเนื้อสัตว์โดยการใช้เกลือ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 5 การแปรรูปโดยการใช้น้ำตาล
5.1 ความหมายและประเภทของน้ำตาลตามลักษณะโมเลกุล
5.2 ผลของการใช้น้ำตาลในการถนอมอาหาร

ภาคปฏิบัติ แปรรูปผักและผลไม้ด้วยการใช้น้ำตาล เช่น การเชื่อม การกวน การทำแยม และการแช่อิ่ม

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 5 การแปรรูปโดยการใช้น้ำตาล

5.3 การคำนวณน้ำตาลด้วยวิธี Pear ’s square
5.4 หลักการเชื่อม การกวน การทำแยม และการแช่อิ่ม
ภาคปฏิบัติ แปรรูปผักและผลไม้ด้วยการใช้น้ำตาล เช่น การเชื่อม การกวน การทำแยม และการแช่อิ่ม

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 6 การแปรรูปโดยการหมักดอง
6.1 ความหมายและความสำคัญของการหมักดอง
6.2 ประเภทของอาหารหมักดอง
6.3 หลักการหมักดองอาหารประเภทต่างๆ
6.4 ผลของการหมักดองต่อคุณภาพอาหาร
ภาคปฏิบัติ แปรรูปอาหารโดยวิธีการหมักดอง เช่น ไวน์ น้ำส้มสายชู ซีอิ้ว โยเกิร์ต เต้าเจี้ยว ปลาส้ม แหนม ไส้กรอกเปรี้ยว ฯลฯ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 7 การแปรรูปโดยการควบคุมอุณหภูมิ
7.1 ความสำคัญและหลักการแปรรูปอาหารโดยการแช่เย็นและแช่แข็ง
7.2 ความสำคัญและหลักการแปรรูปอาหารโดยวิธีการพาสเจอไรซ์
และสเตอริไรด์

ภาคปฏิบัติ แปรรูปอาหารโดยการพาสเจอไรซ์และสเตอริไรด์ เช่น น้ำผลไม้พร้อมดื่ม นมพาสเจอไรซ์ อาหารกระป๋อง ฯลฯ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 7 การแปรรูปโดยการควบคุมอุณหภูมิ

7.3 ผลของการแช่เย็นและแช่แข็งต่อคุณภาพอาหาร
7.4 ผลของการพาสเจอไรซ์และสเตอริไรด์ต่อคุณภาพอาหาร

ภาคปฏิบัติ แปรรูปอาหารโดยการพาสเจอไรซ์และสเตอริไรด์ เช่น น้ำผลไม้พร้อมดื่ม นมพาสเจอไรซ์ อาหารกระป๋อง ฯลฯ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 7 การแปรรูปโดยการควบคุมอุณหภูมิ

7.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแช่เย็นและการพาสเจอไรซ์
ภาคปฏิบัติ แปรรูปอาหารโดยการพาสเจอไรซ์และสเตอริไรด์ เช่น น้ำผลไม้พร้อมดื่ม นมพาสเจอไรซ์ อาหารกระป๋อง ฯลฯ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 8 การใช้วัตถุเจือปนในอาหาร
8.1 บทบาทและหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร
8.2 ประเภทและวัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

ภาคปฏิบัติ แปรรูปอาหารโดยการใช้วัตถุเจือปนอาหาร เช่น การทำกุนเชียง เค้ก ซาลาเปา โดนัท น้ำผลไม้ แยม ฯลฯ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

หน่วยที่ 8 การใช้วัตถุเจือปนในอาหาร

8.3 มาตรฐานและข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
8.4 ผลของการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
ภาคปฏิบัติ แปรรูปอาหารโดยการใช้วัตถุเจือปนอาหาร เช่น การทำกุนเชียง เค้ก ซาลาเปา โดนัท น้ำผลไม้ แยม ฯลฯ

กิจกรรม : บรรยายและนำเสนอด้วย Power Point แจกเอกสาร
ประกอบการสอน ชม VDO
ทำบทปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ

นำเสนอความก้าวทางวิชาการ
กิจกรรม : นำเสนอด้วย Power Point หรือสื่ออื่นๆ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน