รายละเอียด

การเงินธุรกิจ / Business Finance Sec1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเงินธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Finance Sec1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Sec 1 วันอังคาร 13.00-16.00 น.

รายวิชา - การเงินธุรกิจ

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
- ความหมายและความสำคัญของการบริหารการเงิน
- บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน
- เป้าหมายของธุรกิจ
- รูปแบบองค์กรธุรกิจ
การภาษีอากร

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams

หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไร
- ความหมายของจุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- ข้อสมมุติในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- ประโยชน์ของการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
การวางแผนกำไร

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)หน่วยที่ 3 ผลการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน
- ความหมายของผลการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน
- Degree of Operating Leverage
- การแปรความหมายจากค่าผลลัพธ์ของ Degree of Operating Leverage
- Degree of Financial Leverage
- การแปรความหมายจากค่าผลลัพธ์ของ Degree of Financial Leverage

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)
หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์งบการเงิน
- ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน
- ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน
- วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน
- ประเด็นการพิจารณาสถานะทางการเงิน
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- มอบหมาย รายงานประจำภาคเรียน (งานเดี่ยว)

หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์งบการเงิน (ต่อ)
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน
- ข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงิน

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)

หน่วยที่ 5 การวางแผนทางการเงินและการพยากรณ์ทางการเงิน
- ความหมายของการวางแผนทางการเงิน
- วิธีการพยากรณ์ทางการเงิน

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)บทที่ 6 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
- ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน
- ประเภทของการเคลื่อนไหวเงินทุนหมุนเวียน
- ประเภทและความสำคัญของเงินทุนหมุนเวียน
- ปัจจัยสำคัญที่กำหนดจำนวนเงินลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน
- นโยบายเงินทุนหมุนเวียน

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- กิจกรรมในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมความคิด กรณีศึกษา หัวข้อ“การบริหารเงินทุนหมุนเวียน”

สอบกลางภาค (Mid Term)
กิจกรรม :

หน่วยที่ 7 การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
- มูลเหตุจูงใจในการถือเงินสด
- การบริหารเงินสด
- หลักเกณฑ์การบริหารหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
- ประเภทของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดเงิน

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)

หน่วยที่ 8 การบริหารลูกหนี้การค้า
- ปัจจัยกำหนดขนาดของลูกหนี้การค้า
-ปัจจัยต่าง ๆ ในการกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อ
-การประเมินการขอสินเชื่อของลูกค้า

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)

หน่วยที่ 9 การบริหารสินค้าคงเหลือ
- ความหมายของสินค้าคงเหลือ
- การกำหนดระดับการลงทุนในสินค้าคงเหลือ
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการมีสินค้าคงเหลือ
- การควบคุมสินค้าคงเหลือ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)หน่วยที่ 10 มูลค่าเงินตามเวลา
-มูลค่าทบต้นหรือมูลค่าในอนาคต (Future Value)
-มูลค่าในอนาคตของเงินต้นหลายงวดๆ ละเท่าๆ กัน (Future Value of Annuity)
-มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
-มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับเป็นงวดๆ ละเท่าๆ กัน (Present Value of Annuity)
-บัญญัติไตรยางศ์เส้นตรง (Linear Interpolation)

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)หน่วยที่ 11 งบจ่ายลงทุน
- ความสำคัญของงบจ่ายลงทุน
- ประเภทของงบจ่ายลงทุน
- การประมาณการเคลื่อนไหวของเงินสดของโครงการ
- กระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ
- กระแสเงินสดรับสุทธิ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)

หน่วยที่ 11 งบจ่ายลงทุน (ต่อ)
- - วิธีการประเมินค่าโครงการ
- การตัดสินใจเลือกโครงการ

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)

หน่วยที่ 12 แหล่งที่มาของเงินทุน
- แหล่งที่มาของเงินทุน
- หลักสำคัญในการจัดหาเงินทุน
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจัดหาเงินทุน
- การจัดหาเงินทุนระยะสั้น
- การจัดหาเงินทุนระยะกลาง
- การจัดหาเงินทุนระยะยาว

กิจกรรม : - การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ Microsoft Teams
- กิจกรรมในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมความคิด กรณีศึกษา หัวข้อ“แหล่งที่มาของเงินทุน”

สัปดาห์ทบทวน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค (Final Exam)
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน