รายละเอียด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ / Human-Computer Interaction

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human-Computer Interaction
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

บทที่ 1 แนะนำและภาพรวมของ HCI(Overview, Introduction to HCI)
• เทคโนโลยีต่างๆของ HCI : ความแตกต่างของการออกแบบ
• เป้าหมายของ HCI
• สิ่งสำคัญของ HCI ในมุมมองของผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย

บทที่ 2 องค์ประกอบของ HCI(The Components of HCI)
• HCI คือการบูรณาการของหลายสาขาวิชา
• การฝึกฝนแนวทางพัฒนาของ HCI
• ตัวแบบเชิงกรอบความคิดของ HCI
• การออกแบบระบบ HCI

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

บทที่ 3 มนุษย์(Humans)
• ช่องทางอินพุตและเอาท์พุตของมนุษย์
• การมองเห็น/การได้ยิน/การสัมผัส
• หน่วยความจำของมนุษย์
• การใช้ความคิด การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

บทที่ 3 คอมพิวเตอร์
• ระบบฮาร์ตแวร์ทั่วไป
• อุปกรณ์สำหรับการกรอกข้อมูลตัวอักษร
• การชี้ตำแหน่งและการวาดรูป
• หน้าจอแสดงผล
• อุปกรณ์ควบคุมมทางกายภาพพิเศษ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

บทที่ 4 ระบบปฏิสัมพันธ์(Interaction System)
• แบบจำลองการโต้ตอบ
• โครงร่างกับการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
• การศึกษาลักษณะทางกายภาพ
• รูปแบบการโต้ตอบ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

บทที่ 4 พื้นฐานการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์(Interactoin System Design Basic)
• การออกแบบคืออะไร
• ขั้นตอนการออกแบบ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

บทที่ 5 พื้นฐานการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์(Interaction System Design Basic) (ต่อ)
• การออกแบบและวางโครงสร้างหน้าจอ
• การสร้างงานต้นแบบ และการทำซ้ำ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 HCI ในกระบวนการทาง Software1 (HCI in the Software Process)
• วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
• ปัจจัยด้านการบริหารและสัญญา

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

บทที่ 6 HCI ในกระบวนการทาง Software1 (HCI in the Software Process) (ต่อ)
• ระบบโต้ตอบในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
• Usability Engineering
• ผลศึกษาความใช้งานได้
• มาตรฐานด้านความใช้งานได้
• การออกแบบซ้ำ และการใช้งาน Prototype

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

บทที่ 7 อนาคตของ HCI(Future of HCI)
• การปฏิสัมพันธ์แบบไม่ต้องมี WIMP
• การปฏิสัมพันธ์แบบธรรมชาติ
• การปฏิสัมพันธ์ของมือถือ
• ระบบ Augmented Reality

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

บทที่ 7 กรณีศึกษาของ HCI(HCI Case Study) 1
• กรณีศึกษาการออกแบบอุปกรณ์อินพุต
• กรณีศึกษาการออกแบบอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
• กรณีศึกษาการออกแบบอุปกรณ์แสดงผล

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

บทที่ 8 กรณีศึกษาของ HCI(HCI Case Study) 2
• การออกแบบระบบ งาน
• การออกแบบเกม
• การออกแบบสื่อการสอน

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

บทที่ 8 กรณีศึกษาของ HCI(HCI Case Study) 3
• กรณีศึกษาการออกแบบเวบไซต์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

ทบทวน และนำเสนองานกลุ่ม (เสนอการออกแบบหน้าตาขอส่วนติดต่อผู้ใช้และการใช้งาน)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
- ซักถามประเด็นสงสัย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน