รายละเอียด

เกษตรทั่วไป / General Agriculture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เกษตรทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General Agriculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เกษตรทั่วไป

แนะนําการเรียนการสอนพร้อมแจกเอกสาร + สอนหน่วยเรียนที่ 1 -ภาคบรรยาย
1. หลักการผลิตสัตว์
1.1 ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
1.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์เศรษฐกิจ -ภาคปฏิบัติ
1.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์เบื้องต้น - แนะนําเครื่องมือ และอุปกรณ์ทีสําคัญที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ
กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของมหาลัย

แนะนําการเรียนการสอนพร้อมแจกเอกสาร + สอนหน่วยเรียนที่ 1 -ภาคบรรยาย
1. หลักการผลิตสัตว์
1.1 ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
1.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์เศรษฐกิจ -ภาคปฏิบัติ
1.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์เบื้องต้น - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก สุกร โคนม-โคเนื้อ สุกร และแปลงพืชอาหารสัตว์
กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของมหาลัย

แนะนําการเรียนการสอนพร้อมแจกเอกสาร + สอนหน่วยเรียนที่ 1 -ภาคบรรยาย
1. หลักการผลิตสัตว์
1.1 ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
1.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์เศรษฐกิจ -ภาคปฏิบัติ
1.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์เบื้องต้น - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก สุกร โคนม-โคเนื้อ สุกร และแปลงพืชอาหารสัตว์
กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของมหาลัย

แนะนําการเรียนการสอนพร้อมแจกเอกสาร + สอนหน่วยเรียนที่ 1 -ภาคบรรยาย
1. หลักการผลิตสัตว์
1.1 ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
1.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์เศรษฐกิจ -ภาคปฏิบัติ
1.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์เบื้องต้น - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก สุกร โคนม-โคเนื้อ สุกร และแปลงพืชอาหารสัตว์
กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของมหาลัย

แนะนําการเรียนการสอนพร้อมแจกเอกสาร + สอนหน่วยเรียนที่ 1 -ภาคบรรยาย
1. หลักการผลิตสัตว์
1.1 ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
1.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์เศรษฐกิจ -ภาคปฏิบัติ
1.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์เบื้องต้น - ฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์เลียง

กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของมหาลัย

ภาคบรรยาย 2. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
2.1 ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้้า
2.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า -ภาคปฏิบัติ
2.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเบื้องต้น - แนะนําเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการเพาะเลียงสัตว์นํ้า - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า - ฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า
กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าของมหาลัย

ภาคบรรยาย 2. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
2.1 ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้้า
2.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า -ภาคปฏิบัติ
2.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเบื้องต้น - แนะนําเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการเพาะเลียงสัตว์นํ้า - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า - ฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า
กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าของมหาลัย

ภาคบรรยาย 2. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
2.1 ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้้า
2.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า -ภาคปฏิบัติ
2.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเบื้องต้น - แนะนําเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการเพาะเลียงสัตว์นํ้า - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า - ฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า
กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าของมหาลัย

สอบกลางภาค 13 – 16 ส.ค. 2562

กิจกรรม : สอบกลางภาค 13 – 16 ส.ค. 2562

2.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า -ภาคปฏิบัติ
2.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเบื้องต้น - แนะนําเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการเพาะเลียงสัตว์นํ้า - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า - ฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า

กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าของมหาลัย

2.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า -ภาคปฏิบัติ
2.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเบื้องต้น - แนะนําเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการเพาะเลียงสัตว์นํ้า - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า - ฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า

กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าของมหาลัย

ภาคบรรยาย 3. หลักการผลิตพืช
3.1 ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการผลิตพืช
3.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูพืช -ภาคปฏิบัติ
3.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชเบื้องต้น
3.3.1. ปฏิบัติการผลิตพืช และเครื่องมือภายหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
3.3.2. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
3.3.3. ปฏิบัติการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์เบื้องต้น

กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และแปลงทดลองทางพืช

ภาคบรรยาย 3. หลักการผลิตพืช
3.1 ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการผลิตพืช
3.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูพืช -ภาคปฏิบัติ
3.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชเบื้องต้น
3.3.1. ปฏิบัติการผลิตพืช และเครื่องมือภายหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
3.3.2. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
3.3.3. ปฏิบัติการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์เบื้องต้น
กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และแปลงทดลองทางพืช

ภาคบรรยาย 3. หลักการผลิตพืช
3.1 ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการผลิตพืช
3.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูพืช -ภาคปฏิบัติ
3.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชเบื้องต้น
3.3.1. ปฏิบัติการผลิตพืช และเครื่องมือภายหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
3.3.2. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
3.3.3. ปฏิบัติการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์เบื้องต้น
กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และแปลงทดลองทางพืช

ภาคบรรยาย 3. หลักการผลิตพืช
3.1 ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการผลิตพืช
3.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูพืช -ภาคปฏิบัติ
3.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชเบื้องต้น
3.3.1. ปฏิบัติการผลิตพืช และเครื่องมือภายหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
3.3.2. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
3.3.3. ปฏิบัติการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์เบื้องต้น
กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และแปลงทดลองทางพืช

ภาคบรรยาย 3. หลักการผลิตพืช
3.1 ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการผลิตพืช
3.2 การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูพืช -ภาคปฏิบัติ
3.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชเบื้องต้น
3.3.1. ปฏิบัติการผลิตพืช และเครื่องมือภายหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
3.3.2. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
3.3.3. ปฏิบัติการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์เบื้องต้น
กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และแปลงทดลองทางพืช

หลักการตลาดเกษตร
4.1 ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการตลาดสินค้าเกษตร
4.2 ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตลาดเกษตรเบื้องต้น -ภาคปฏิบัติ
4.2 ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตลาดเกษตรเบื้องต้น

สัปดาห์ที่ 18 สอบปลายภาค 14 ตุลาคม – 18 ตุลาคม 2562

กิจกรรม : -บรรยาย ประกอบสื่อประสม power point เอกสารประกอบการสอน ,สอบย่อย
-ภาคปฏิบัติในชั้นเรียน

อาจารย์ผู้สอน