รายละเอียด

ชีววิทยา / Biology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชีววิทยา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Biology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่อีเมล์ Piengpim@rmutl.ac.th 

รายวิชา - ชีววิทยา

-อธิบายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
-ข้อตกลงและแนะนำแนวทางในการเรียน


กิจกรรม : อธิบายรายละเอียดของรายวิชาตามมคอ.3
อธิบายเนื้อหาหน่วยเรียนที่ 1 หัวข้อความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของวิชาชีววิทยา

หน่วยเรียนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางชีววิทยา เซลล์และเนื้อเยื่อ
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1.บรรยายเซลล์และโครงสร้างของเซลล์พืช
ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์เรื่องโครงสร้างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

หน่วยเรียนที่ 1 (ต่อ)
เซลล์และเนื้อเยื่อ

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. บรรยายเรื่องเนื้อเยื่อพืช
ปฏิบัติการการใช้กล้อง จุลทรรศน์ศึกษาโครงสร้างเนื้อเยื่อพืช

หน่วยเรียนที่ 2
โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. โครงสร้างเนื้อเยื่อสัตว์
ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาโครงสร้างเนื้อเยื่อสัตว์

หน่วยเรียนที่ 2 (ต่อ)
โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต


กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. โครงสร้างของพืช
ปฏิบัติการการ
เพื่อดูโครงสร้างของพืชส่วนราก ลำต้น ใบ

หน่วยเรียนที่ 2 (ต่อ)
โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. โครงสร้างของพืช
ปฏิบัติการการ
เพื่อดูโครงสร้างของพืชส่วน
ดอก ผล เมล็ด

หน่วยเรียนที่ 2 (ต่อ)
โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. โครงสร้างของสัตว์ปฏิบัติการโครงสร้างสัตว์ 1

หน่วยเรียนที่ 2 (ต่อ)
โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. โครงสร้างของสัตว์ปฏิบัติการโครงสร้างสัตว์ 2

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยเรียนที่ 3
สรีรวิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. สรีรวิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ปฏิบัติการการ
เพื่อศึกษาสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ

หน่วยเรียนที่ 3 (ต่อ)
สรีรวิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. สรีรวิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ปฏิบัติการการ
เพื่อศึกษาสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง

หน่วยเรียนที่ 4
อนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. อนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต
ปฏิบัติการการเพื่อศึกษาอนุกรมวิธานของพืช

หน่วยเรียนที่ 4 (ต่อ)
อนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. อนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต
ปฏิบัติการการเพื่อศึกษาอนุกรมวิธานของสัตว์

หน่วยเรียนที่ 5
นิเวศวิทยาเบื้องต้นและความหลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. นิเวศวิทยาเบื้องต้น
ปฏิบัติการนิเวศวิทยาเบื้องต้น

หน่วยเรียนที่ 5 (ต่อ)
นิเวศวิทยาเบื้องต้นและความหลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ
ซ่อมปฏิบัติการ

นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
นักศึกษานำเสนอผลงาน
สอบปฏิบัติการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน