รายละเอียด

ระบบปฏิบัติการ / Operating Systems

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS502
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบปฏิบัติการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Operating Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบปฏิบัติการ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Introduction to Operating Systems (ตอนที่ 1)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Introduction to Operating Systems (ตอนที่ 2)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Introduction to Operating Systems (ตอนที่ 3)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Introduction to Operating Systems (ตอนที่ 4)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

กระบวนการ Process Management
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง CPU Scheduling
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

วงจรอับ Deadlock
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

การจัดการหน่วยความจำหลัก Memory Management
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

หน่วยความจำเสมือน Virtual Memory
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

กรณีศึกษาระบบปฏิบัติต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตอนที่ 1
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

กรณีศึกษาระบบปฏิบัติต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตอนที่ 2
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

กรณีศึกษาระบบปฏิบัติต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตอนที่ 3
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การนำเสนองาน
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การนำเสนองาน (ต่อ) และทบทวนก่อนสอบปลายภาค
กิจกรรม : - บรรยาย แนะนำหัวข้อที่สำคัญ เพื่อเตรียมตัวนักศึกษาก่อนสอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน