รายละเอียด

พันธุศาสตร์ทางการเกษตร / Genetics for Agriculture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG006
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Genetics for Agriculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่อีเมล์ Piengpim@rmutl.ac.th 

รายวิชา - พันธุศาสตร์ทางการเกษตร

รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3),ข้อตกลงและแนะนำแนวทางในการเรียน
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
- อธิบายรายละเอียดของรายวิชาตามมคอ.3
- บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
สื่อการสอน
1. รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3

หน่วยเรียนที่ 1
โครงสร้างทางเคมี คุณสมบัติหน้าที่ของสารพันธุกรรม

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
- บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

หน่วยเรียนที่ 2
การแสดงออกของยีนและการควบคุม
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
- บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

หน่วยเรียนที่ 2
การแสดงออกของยีนและการควบคุม

กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
- บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
สื่อการสอน
1. เอกสาร / สื่อ ประกอบการสอน
2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

พันธุศาสตร์เมนเดล
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
2. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน
1. เอกสาร / สื่อ ประกอบการสอน
2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

พันธุศาสตร์เมนเดล
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
2. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน
1. เอกสาร / สื่อ ประกอบการสอน
2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

พันธุศาสตร์แบบอื่นๆ
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
2. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน
1. เอกสาร / สื่อ ประกอบการสอน

พันธุศาสตร์แบบอื่นๆ
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
2. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน
1. เอกสาร / สื่อ ประกอบการสอน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การหาตำแหน่งยีนบนโครโมโซม
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
2. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน
1. เอกสาร / สื่อ ประกอบการสอน
2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

การกลายพันธุ์
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
2. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
3. นำความรู้จากงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของปากใบกับจำนวนชุดโครโซมมาสอน
สื่อการสอน
1. เอกสาร / สื่อ ประกอบการสอน
2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

พันธุศาสตร์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
2. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน
1. เอกสาร / สื่อ ประกอบการสอน
2. แบบฝึกหัดท้าย

พันธุศาสตร์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
2. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน
1. เอกสาร / สื่อ ประกอบการสอน
2. แบบฝึกหัดท้าย

พันธุศาสตร์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
2. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน
1. เอกสาร / สื่อ ประกอบการสอน
2. แบบฝึกหัดท้าย

วิวัฒนาการการใช้ปทบทวนความรู้ระโยชน์พันธุศาสตร์ทางการเกษตร
กิจกรรม : กิจกรรมการสอน
1. บรรยาย ซักถามหรืออภิปราย
2. ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
สื่อการสอน
3. เอกสาร / สื่อ ประกอบการสอน

ทบทวนความรู้
กิจกรรม : ซักถามหรืออภิปราย
ส่งผลปฏิบัติการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน