รายละเอียด

จุลชีววิทยาทั่วไป / General Microbiology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จุลชีววิทยาทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General Microbiology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา BSCCC113 จุลชีววิทยาทั่วไป ผู้สอน อ.ศิริประภา ศรีทอง

***  ให้นักศึกษาทุกคนแสกน QR code จากรูปภาพหน้าปกรายวิชา เพื่อเข้ากลุ่มเรียน (ทุกคน)

ช่องทางที่นักศึกษาติดต่ออาจารย์มีดังนี้

   -ทาง line group : BSCCC113 จุลชีววิทยาทั่วไป 

   -โทร 086-6720413  

   -e-mail : yuii_siriprapa@rmutl.ac.th  

 

*****ชี้แจงการเรียนการสอนผ่านระบบการสอนออนไลน์ Microsoft team  รหัส (code):  

sec 2 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน2563 เวลา 13.00 น.  เข้าเรียน ณ ห้องปฏิบัติการ 10-101 รหัสเข้าเรียนสำหรับทฤษฎี  qsor2ix

sec 1 วันพุธที่ 1กค.2563 รหัสเข้าเรียน MS team  4o0zcti  

คาบปฏิบัติการฟังคำชี้แจงเวลา 12.00 ผ่าน MS team 

รายวิชา - จุลชีววิทยาทั่วไป

-แนะนำรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และความสำคัญทางจุลชีววิทยา
-จุลินทรีย์, ประเภทของจุลินทรีย์
-ความสำคัญของจุลินทรีย์ และจุลชีววิทยา
-การใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาจุลินทรีย์

กิจกรรม : 1.การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.การฝึกปฏิบัติ

เทคนิคพื้นฐานและวิธีการทางจุลชีววิทยา
-อุปกรณ์ที่สำคัญและการเตรียมอุปกรณ์ทางจุลชีววิทยา
-เทคนิคต่างๆทางจุลชีววิทยา
ปฏิบัติ
-เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านจุลชีววิทยา
-การเตรียมอุปกรณ์และการฆ่าเชื้ออุปกรณ์

กิจกรรม : 1.1.การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.การฝึกปฏิบัติ

สัณฐานวิทยาและโครงสร้างของจุลินทรีย์
-สัณฐานวิทยาและโครงสร้างของจุลินทรีย์ประภทต่างๆ
ปฏิบัติ
-การย้อมสีแบคทีเรีย


กิจกรรม : 1.1.การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.การฝึกปฏิบัติ

สัณฐานวิทยาและโครงสร้างของจุลินทรีย์
-สัณฐานวิทยาและโครงสร้างของจุลินทรีย์ประภทต่างๆ (ต่อ)

ปฏิบัติ

-การย้อมสีสปอร์
-การตรวจสอบแฟลกเจลลา

กิจกรรม : 1.1.การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.การฝึกปฏิบัติ

การจำแนกจุลินทรีย์
-หลักเกณฑ์และการจัดจำแนกจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ
-ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ปฏิบัติ
-จุลินทรีย์ประเภทต่างๆและลักษณะที่สำคัญ

กิจกรรม : 1.การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.การฝึกปฏิบัติ

การจำแนกจุลินทรีย์ (ต่อ)
-หลักเกณฑ์และการจัดจำแนกจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ
-ความหลากหลายของจุลินทรีย์

ปฏิบัติ
-จุลินทรีย์ประเภทต่างๆและลักษณะที่สำคัญ (ต่อ)

กิจกรรม : 1..การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.การฝึกปฏิบัติ

การดำรงชีพและเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์
-เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์

ปฏิบัติ
-ออกซิเจนกับการเจริญของจุลินทรีย์
-ตัวอย่างกระบวนการหมัก

กิจกรรม : 1.การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.การฝึกปฏิบัติ

การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
-การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของฟังไจ
ปฏิบัติ
-การวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยวิธีต่างๆ


กิจกรรม : 1.การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.การฝึกปฏิบัติ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
-การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของฟังไจ

ปฏิบัติ

-การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของฟังไจ

กิจกรรม : 1.การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.การฝึกปฏิบัติ

การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ (ต่อ)
-การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
- การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของฟังไจ

ปฏิบัติ

-การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของฟังไจ

กิจกรรม : 1.การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.ฝึกปฏิบัติ

ไวรัส ริกเกตเซีย และแคลมายเดีย

ปฏิบัติ

-การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของฟังไจ (ต่อ)
กิจกรรม : 1.การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.ฝึกปฏิบัติ

โรคและภูมิคุ้มกัน

ปฏิบัติ
-ชี้แจง มอบหมายทำงานกลุ่ม (Project based learning)

กิจกรรม : 1.การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.ฝึกปฏิบัติ

จุลชีววิทยาประยุกต์
-การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในด้านต่างๆ เช่นการแพทย์ อาหาร เกษตร อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น
-เทคโนโลยีชีวภาพ

ปฏิบัติ
-ทำงานกลุ่ม (Project based learning)

กิจกรรม : 1.การสอนบรรยายผ่านระบบออนไลน์
(สื่อที่ใช้คือ Microsoft team/power point)
2.การสอนแบบตั้งคำถาม
3.ฝึกปฏิบัติ

นำเสนองานค้นคว้า-ทำการทดลอง
กิจกรรม : นำเสนอผลงานจากการค้นคว้าผ่านระบบ Microsoft team

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน