รายละเอียด

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / Data Communication and Computer Network System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS405
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Communication and Computer Network System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา 

       ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจำลองเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย โพรโตคอล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายเลขไอพี  การทำซับเน็ต การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย

ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน

     E-mail : sirilux.kaewsiri@gmail.com

การเข้าห้องเรียนใน Ms Team    

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน ms Team ::   https://bit.ly/30RzQGZ

รายวิชา - การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

-ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
- คุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการของการสื่อสารข้อมูล
- การสื่อสารโทรคมนาคม
-
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ประโยชน์ของเครือข่าย
- เกณฑ์วัดประสิทธิภาพของเครือข่าย
- มาตรฐานเครือข่าย
- ประเภทของมาตรฐาน
- กระบวนการกำหนดมาตรฐาน
- องค์กรมาตรฐาน
- ประเภทของเครือข่าย
- การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
- อินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์


กิจกรรม : 1. บรรยายประกอบ PowerPoint/เอกสารประกอบการสอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

แบบจำลองเครือข่าย
- องค์กร ISO และแบบจำลอง ISO
- แนวความคิดในการแบ่งชั้นสื่อสาร
- ชั้นสื่อสารในแบบจำลอง OSI
- แบบจำลองอินเทอร์เน็ต

กิจกรรม : 1. บรรยายประกอบ PowerPoint/เอกสารประกอบการสอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น
- การเชื่อมต่อเครือข่าย
- รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
- ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น
- อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย
- เทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่น
- เทคโนโลยีเครือข่ายระดับเมือง
- เทคโนโลยีเครือข่ายระดับประเทศ
- สวิตชิ่ง

กิจกรรม : 1. PowerPoint/เอกสารประกอบการสอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

พื้นฐานข้อมูลและสัญญาณ
- อนาลอกและดิจิตอล
- พื้นฐานของสัญญาณ
- หน่วยวัดความเร็วในการส่งข้อมูล
- การแปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณ
- ความสูญเสียของสัญญาณจากการส่งผ่านข้อมูล
- การป้องกันสัญญาณรบกวน

กิจกรรม : 1. บรรยายประกอบ PowerPoint/เอกสารประกอบการสอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและการอินเตอร์เฟช
- การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล
- การส่งข้อมูลแบบขนาน
- การส่งข้อมูลแบบอนุกรม
- ทิศทางการส่งข้อมูล
- DTE-DCE อินเตอร์เฟซ
- อินเตอร์เฟซ EIA-232 หรือ RS-232
- คุณลักษณะสำคัญของอินเตอร์เฟซ EIA-232/RS-232
- นัลโมเด็ม (Null Modem)
- อินเตอร์เฟซความเร็วสูง
- โมเด็ม
- หลักการทำงานของโมเด็ม
- อัตราการส่งข้อมูลของโมเด็ม
- มาตรฐานการปฏิบัติงานของโทรศัพท์
- โมเด็ม 56 K
- โมเด็ม DSL
- ADSL

กิจกรรม : 1. บรรยายประกอบ PowerPoint/เอกสารประกอบการสอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

สื่อกลางส่งข้อมูล และการมัลติเพล็กซ์
- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเร็วและระยะทางบนสื่อกลาง
- สื่อกลางส่งข้อมูลแบบใช้สาย
- สื่อกลางส่งข้อมูลแบบไร้สาย
- การพิจารณาสื่อกลางส่งข้อมูล
- การมัลติเพล็กซ์

กิจกรรม : 1. บรรยายประกอบ PowerPoint/เอกสารประกอบการสอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้าย
บท
4. ปฏิบัติการเข้าหัวสายแลน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด
- ชนิดของข้อผิดพลาด
- วิธีการตรวจจับข้อผิดพลาด
- การควบคุมการไหลของข้อมูล
- การควบคุมข้อผิดพลาด
- การแก้ไขข้อผิดพลาดโดยการส่งข้อมูลซ้ำ

กิจกรรม : 1. บรรยายประกอบ PowerPoint/เอกสารประกอบการสอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท
4. ปฏิบัติการแชร์ข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์

การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด
- ชนิดของข้อผิดพลาด
- วิธีการตรวจจับข้อผิดพลาด
- การควบคุมการไหลของข้อมูล
- การควบคุมข้อผิดพลาด
- การแก้ไขข้อผิดพลาดโดยการส่งข้อมูลซ้ำ
กิจกรรม : 1. บรรยายประกอบ PowerPoint/เอกสารประกอบการสอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท
4. ปฏิบัติการแชร์ข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์


กิจกรรม :

โครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต
- โครงการหมายเลข 802
- รูปแบบเฟรม IEEE 802
- วิธีควบคุมเพื่อเข้าถึงสื่อกลาง
- การ์ดเครือข่ายและแมคแอดเดรส
- การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์
- ประวัติโดยย่อของอีเทอร์เน็ต
- อีเทอร์เน็ต หรือ IEEE 802.3
- อีเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร
- การเชื่อต่อเครือข่ายอีเทอร์เน็ต
- เครือข่ายอีเทอร์เน็ตในรูปแบบอื่น ๆ
- โทเค็นบัส หรือ IEEE 802.4
- โทเค็นริง หรือ IEEE 802.5
- FDDI

กิจกรรม : 1.บรรยายประกอบ PowerPoint/เอกสารประกอบการสอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

เครือข่ายแลนไร้สาย
- พื้นฐานเครือข่ายแลนไร้สาย
- Wi-Fi
- มาตรฐานเครือข่ายแลนไร้สาย
- ชั้นสื่อสารย่อย MAC
- การเข้าถึงสื่อกลางด้วยวิธี CSMA/CA

กิจกรรม : 1. บรรยายประกอบ PowerPoint/เอกสารประกอบการสอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

TCP/IP และอินเทอร์เน็ต
- ประวัติโดยย่อของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- เครือข่ายระดับสากล
- ชั้นสื่อสารเน็ตเวิร์ก
- การกำหนดตำแหน่งที่อยู่ใน IPv4
- การแทนค่าไอพีแอดเดรสแบบเลขฐาน 2 และฐานสิบ
- การจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบใช้คลาส
- การแบ่งเครือข่ายย่อย
- ซับเน็ตมาร์ก
- การคำนวณหาแอดเดรสซับเน็ต
- เครือข่ายไอพีภายใน
- Network Address Translation
- โปรโตคอลอื่น ๆ ในชั้นสื่อสารเน็ตเวิร์ก
- ไอพีเวอร์ชั่น 6
- การกำหนดตำแหน่งที่อยู่ใน IPv6
- การแทนค่าไอพีแอดเดรสด้วยเลขฐานสิบหก

กิจกรรม : . บรรยายประกอบ PowerPoint/เอกสารประกอบการสอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท
4. ปฏิบัติคอนฟิก VLAN บนโปรแกรมจำลอง

โปรโตคอลในชั้นสื่อสารทรานสปอร์ต และแอปพลิเคชั่น
- ชั้นสื่อสารทรานสปอร์ต
- การส่งมอบข้อมูลจากโปรเซสถึงโปรเซส
- แบบตัวอย่างไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
- การกำหนดตำแหน่งที่อยู่
- โปรโตคอล UDP,TCP และ SCTP
- ชั้นสื่อสารแอปพลิเคชั่น

กิจกรรม : 1. บรรยายประกอบ PowerPoint/เอกสารประกอบการสอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท
4. ปฏิบัติคอนฟิคอุปกรณ์ Router บนโปรแกรมจำลอง

ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส
- มาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
- วิธีการโจมตีระบบ
- เทคนิคพื้นฐานการเข้ารหัสข้อมูลและการถอดรหัสข้อมูล
- การเข้ารหัสกุญแจสาธารณะ
- ลายเซ็นดิจิตอล
- Pretty Good Privacy
- ไฟร์วอลล์

กิจกรรม : 1. บรรยายประกอบ PowerPoint/เอกสารประกอบการ
สอน
2. อภิปรายซักถามระหว่างเรียน
3. ทำแบบฝึกหัดท้ายบท

สอบปฏิบัติในหัวข้อ
-การคอนฟิกอุปกรณ์ Router
- การคอนฟิก Vlan
-การตั้งค่าอุปกรณ์ Wireless Router
กิจกรรม : สอบปฏิบัติ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน