รายละเอียด

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต / Electronic Commerce on Internet

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronic Commerce on Internet
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาหลักการในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ใช้งานทั้งภายในองค์กรเพื่อการสื่อสารบุคลาการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบอินทราเน็ตและภายนอกองค์การในการสื่อสารกับลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้าโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาจากตัวอย่างในกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างธุรกิจ การสร้างฐานความรู้ ระบบอินเทอร์เน็ต และการวางแผนการตลาด

ติดต่ออาจารย์/เข้าเรียน ได้ที่ :

1 วันพุธ 15.00 -16.00 น. ห้อง ABL202 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2 E-mail; kanithahomjun@gmail.com เวลา 19.00 - 21.00 น. ทุกวัน
3 เข้าชั้นเรียนได้ที่ Team code = 0os9vd0 หรือ https://bit.ly/3dbZNDG

รายวิชา - พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต

แนะนำรายวิชา, แนวการสอน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ,โครงสร้างและระบบ Ecommerce
, Pure , E-commerce and Partial E-commerce ,
ประเภทของ E-commerce ,รูปแบบของธุรกิจ (e-Business
Model)

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Internet Marketing พฤติกรรมผู้บริโภค ,รูปแบบการตัดสินใจ
ของผู้บริโภค , การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ,การวิจัยการตลาด
สำหรับ EC ,กลยุทธ์การคัดเลือกสินค้า และพัฒนาสินค้าเพื่อขายบน
Web,วิเคราะห์เว็บไซต์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Building EC system ขอบเขตและกรอบของการพัฒนาระบบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ,กระบวนการพัฒนาระบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Payment System ขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์, ประเภทของการชำระเงินออนไลน์, การชำระเงินแบบ Off line
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Security System เทคโนโลยีระบบการรักษาความปลอดภัยการ
ชำระเงินออนไลน์การเข้ารหัส,ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ,ใบรับรอง
ดิจิตอล
Law & TAX กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,การจดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ,กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

วิเคราะห์ระบบงาน กรณีศึกษา
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

แนะนำเว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อฝึกทำการค้าออนไลน์ สำหรับงาน E-Commerce
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

เว็บฟอร์ม (Web Form) เซสชัน (Session) และคุกกี้ (Cookie) / การฝึกตกแต่งภาพ เพื่อการค้า
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

ฐานข้อมูลและระบบสมาชิก
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

ระบบหลังร้าน และหน้าร้าน
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Advertisement การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประชาสัมพันธ์แบบต่าง ๆ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และ
การใช้เว็บเพื่อโฆษณา เทคนิคการนำเสนอสินค้าด้วยเทคโนโลยี AR

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

วิเคราะห์ระบบงานกรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติการทำ Chat bot ecommerce
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การนำเสนองานกลุ่มเว็บไซต์เพื่อขายสินค้า และรายงานฉบับสมบูรณ์
กิจกรรม : การนำเสนองานกลุ่มเว็บไซต์เพื่อขายสินค้า และรายงานฉบับสมบูรณ์

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน