รายละเอียด

สัญญาณและระบบ / Signals and Systems

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE162
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัญญาณและระบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Signals and Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

วิชา ENGCE162 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)  สำหรับ วศบ.คพ. 

ให้ใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line) และไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App) และการเข้าเรียนในห้องแบบออนไซต์ (On site) ผสานกันตลอดภาคเรียนจนกว่าการแพร่ระบาดโควิด 19 จะลดลง (ตามคำสั่งควบคุมโรคติดต่อ ของ มทร.ล.)

เรียนวันพฤหัสบดี   คาบ 13 ถึง 18  หรือเวลา 14.00-17.00น.  สอนในห้อง ทค.1-101 สำหรับช่วงครึ่งเทอมหลัง (ตามคำสั่งควบคุมโรคติดต่อ ของ มทร.ล.)

 

เวลาสอบกลางภาค : เสาร์ 8 มกราคม 2565 เวลา 08.30 ถึง 11.30

เวลาสอบปลายภาค : เสาร์ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 ถึง 11.30

 

รายวิชา - สัญญาณและระบบ

การจำแนกประเภทและคุณสมบัติของสัญญาณ
- ความหมายของสัญญาณ
- ประเภทของสัญญาณ
- คุณสมบัติของสัญญาณ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การจำแนกประเภทและคุณสมบัติของสัญญาณ (ต่อ)
- การแปลงลักษณะของสัญญาณ
- สัญญาณเลขชี้กำลังเชิงซ้อน
- สัญญาณพื้นฐาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การจำแนกประเภทและคุณสมบัติของระบบ
- ความหมายและประเภทของระบบ
- คุณสมบัติของระบบ
- การต่อกันของระบบ
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย

การจำแนกประเภทและคุณสมบัติของระบบ(ต่อ)
- ชุดสมการแสดงสถานภาพของระบบและคำตอบ
- แนวทางเดินของรากทฤษฎี
- แบบจำลองของโรงงานระบบวงจรปิดและวงจรปิด
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการใช้งาน

ระบบเชิงเส้น
- ความหมายและลักษณะการไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาที่ต่อเนื่องทางเวลา
- ทฤษฎีคอนโวลูชั่นแบบปริพันธ์
- ชุดสมการแสดงสถานภาพของระบบและคำตอบแบบปริพันธ์
- สหสัมพันธ์แบบปริพันธ์ชนิดต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการใช้งาน

ระบบเชิงเส้น (ต่อ)
- ความหมายและลักษณะการไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา
- ทฤษฎีคอนโวลูชั่นแบบผลรวม
- ชุดสมการแสดงสถานภาพของระบบและคำตอบแบบผลรวม
- สหสัมพันธ์แบบผลรวมชนิดต่างๆ

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการใช้งาน

อนุกรมฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลา
- อนุกรมฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลาในรูปแบบต่างๆ
- ผลตอบสนองเชิงเวลาและความถี่
- คุณสมบัติของอนุกรมฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลา

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

อนุกรมฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา
- คุณสมบัติของอนุกรมฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา
- ผลตอบสนองเชิงเวลาและความถี่
- การวิเคราะห์สัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาด้วยฟูเรียร์

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา เขียนโปรแกรมเพื่อพล็อตกราฟ

การแปลงฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลา
- สัญญาณไม่เป็นคาบ
- สัญญาณคาบที่ต่อเนื่องทางเวลา
- ผลตอบสนองเชิงเวลาและความถี่
- คุณสมบัติการแปลงฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลา

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การกรองสัญญาณ
- วงจรกรองเลือกความถี่อุดมคติ
- วงจรกรองเลือกความถีในทางปฏิบัติ
- ผังการไหลเวียนสัญญาณ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การแปลงฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา
- สัญญาณไม่เป็นคาบ
- สัญญาณคาบที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา
- ผลตอบสนองเชิงเวลาและความถี่
- คุณสมบัติการแปลงฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย การวิเคราะห์ระบบจากสถานการณ์จริง

การสุ่ม
- ทฤษฎีสุ่มและกระบวนการสุ่ม
- การสุ่มสัญญาณที่ต่อเนื่องทางเวลา
- ความผิดเพี้ยนภาพ
- การสุ่มสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา
- การสร้างสัญญาณให้กลับคืนมา
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย การวิเคราะห์ระบบจากสถานการณ์จริง

การแปลงลาปลาซ
- ความหมายและองค์ประกอบของ ผลการแปลงลาปลาซ
- การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาของการแปลงลาปลาซ
- ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันถ่ายโอนและแผนภาพบล็อกของการแปลงลาปลาซ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การแปลงแซด
- ความหมายและองค์ประกอบของ ผลการแปลงแซด
- การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาของการแปลงแซด
- ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันถ่ายโอนและแผนภาพบล็อกของการแปลงแซด

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : ทบทวนเนื้อหา

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน