รายละเอียด

สัญญาณและระบบ / Signals and Systems

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE162
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัญญาณและระบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Signals and Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สำหรับ วศบ.คพ. ENGCE162_SEC_1  ให้ใช้โปรแกรมไลน์ตามลิ้งค์นี้ค่ะ  https://line.me/R/ti/g/C7WSQCuJwe
เรียนวันจันทร์ เวลา 14.00-17.00น. 

เวลาสอบกลางภาค : เสาร์ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 ถึง 11.00

เวลาสอบปลายภาค : เสาร์ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 ถึง 11.00

 

รายวิชา - สัญญาณและระบบ

การจำแนกประเภทและคุณสมบัติของสัญญาณ
- ความหมายของสัญญาณ
- ประเภทของสัญญาณ
- คุณสมบัติของสัญญาณ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การจำแนกประเภทและคุณสมบัติของสัญญาณ (ต่อ)
- การแปลงลักษณะของสัญญาณ
- สัญญาณเลขชี้กำลังเชิงซ้อน
- สัญญาณพื้นฐาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การจำแนกประเภทและคุณสมบัติของระบบ
- ความหมายและประเภทของระบบ
- คุณสมบัติของระบบ
- การต่อกันของระบบ
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย

การจำแนกประเภทและคุณสมบัติของระบบ(ต่อ)
- ชุดสมการแสดงสถานภาพของระบบและคำตอบ
- แนวทางเดินของรากทฤษฎี
- แบบจำลองของโรงงานระบบวงจรปิดและวงจรปิด
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการใช้งาน

ระบบเชิงเส้น
- ความหมายและลักษณะการไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาที่ต่อเนื่องทางเวลา
- ทฤษฎีคอนโวลูชั่นแบบปริพันธ์
- ชุดสมการแสดงสถานภาพของระบบและคำตอบแบบปริพันธ์
- สหสัมพันธ์แบบปริพันธ์ชนิดต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการใช้งาน

ระบบเชิงเส้น (ต่อ)
- ความหมายและลักษณะการไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา
- ทฤษฎีคอนโวลูชั่นแบบผลรวม
- ชุดสมการแสดงสถานภาพของระบบและคำตอบแบบผลรวม
- สหสัมพันธ์แบบผลรวมชนิดต่างๆ

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย ตัวอย่างการใช้งาน

อนุกรมฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลา
- อนุกรมฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลาในรูปแบบต่างๆ
- ผลตอบสนองเชิงเวลาและความถี่
- คุณสมบัติของอนุกรมฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลา

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

อนุกรมฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา
- คุณสมบัติของอนุกรมฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา
- ผลตอบสนองเชิงเวลาและความถี่
- การวิเคราะห์สัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาด้วยฟูเรียร์

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา เขียนโปรแกรมเพื่อพล็อตกราฟ

การแปลงฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลา
- สัญญาณไม่เป็นคาบ
- สัญญาณคาบที่ต่อเนื่องทางเวลา
- ผลตอบสนองเชิงเวลาและความถี่
- คุณสมบัติการแปลงฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลา

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การกรองสัญญาณ
- วงจรกรองเลือกความถี่อุดมคติ
- วงจรกรองเลือกความถีในทางปฏิบัติ
- ผังการไหลเวียนสัญญาณ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การแปลงฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา
- สัญญาณไม่เป็นคาบ
- สัญญาณคาบที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา
- ผลตอบสนองเชิงเวลาและความถี่
- คุณสมบัติการแปลงฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย การวิเคราะห์ระบบจากสถานการณ์จริง

การสุ่ม
- ทฤษฎีสุ่มและกระบวนการสุ่ม
- การสุ่มสัญญาณที่ต่อเนื่องทางเวลา
- ความผิดเพี้ยนภาพ
- การสุ่มสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา
- การสร้างสัญญาณให้กลับคืนมา
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย การวิเคราะห์ระบบจากสถานการณ์จริง

การแปลงลาปลาซ
- ความหมายและองค์ประกอบของ ผลการแปลงลาปลาซ
- การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาของการแปลงลาปลาซ
- ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันถ่ายโอนและแผนภาพบล็อกของการแปลงลาปลาซ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การแปลงแซด
- ความหมายและองค์ประกอบของ ผลการแปลงแซด
- การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลาของการแปลงแซด
- ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันถ่ายโอนและแผนภาพบล็อกของการแปลงแซด

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : ทบทวนเนื้อหา

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน