รายละเอียด

การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณชั้นสูง / Implementation of Advanced Spreadsheet

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS807
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณชั้นสูง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Implementation of Advanced Spreadsheet
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

e-mail: api_sue@hotmail.com , apisue@gmail.com

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอน ในคาบเรียนแรก เพื่อเตรียมตัวและทำความเข้าใจร่วมกัน 

 

รายวิชา - การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณชั้นสูง

อาจารย์ผู้สอน