รายละเอียด

การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง / Electrical System and Lighting Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04212209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical System and Lighting Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง ม การมองเห็น , แหล่งกำเนิดแสง , คุณสมบัติของดวงโคม , การวัดแสง , การออกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง การคำนวณแรงดันตกในสาย การต่อลงดิน การเดินสาย การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า การประมาณราคา
 

 

Team code : 1afc6jb

รายวิชา - การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

อาจารย์ผู้สอน