รายละเอียด

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น / Fundamental Computer Science

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Computer Science
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายละเอียดรายวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ตรรกะ แบบบูลีน ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ หน่วยบันทึกข้อมูล อุปกรณ์รับเข้า/ส่งออกข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขียนผังงานขึ้นตอนวิธีเบื้องต้น แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเขียนโปรแกรมเพื่อให้ทราบถึงหลักการเขียนเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ทั่วไป

ติดต่ออาจารย์/เข้าเรียน ได้ที่ :

1. วันพุธ 15.00 -16.00 น. ห้อง ABL202 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. E-mail; kanithahomjun@gmail.com เวลา 19.00 - 21.00 น. ทุกวัน
3. เข้าชั้นเรียนได้ที่ Team code = nggsh53 หรือ https://bit.ly/2YzCFcO

รายวิชา - วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน