รายละเอียด

หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า / Fundamental of Electrical Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Electrical Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคาระห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากำลังสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a877837bbc43c4ea2b5b29c1f7bec4e40%40thread.tacv2/conversations?groupId=5724b864-9624-41ae-b683-dbdcd71f9e79&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน