รายละเอียด

การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์ / Microcontroller System Design and Interface

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Microcontroller System Design and Interface
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง 0818839294

รายวิชา - การออกแบบและการอินเตอร์เฟสไมโครคอนโทรลเลอร์


กิจกรรม :

ytyyt
กิจกรรม : kdgfis


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน