รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย / Arts of Using Thai Language

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สัปดาห์แรก พบกันที่ห้องเรียนก่อนนะคะ   อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา ชั้น  6  ห้อง 602 

* นักศึกษาทุกคนโปรดใส่แมส  ก่อนขึ้นอาคารเรียน โปรดล้างมือด้วยแอลกอฮอล

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย

หน่วยเรียนที่ 1 การสื่อสาร
1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร
1.2 กระบวนการสื่อสาร
1.3 รูปแบบการสื่อสาร

กิจกรรม : - บรรยาย
- กรณีศึกษา
- การใช้สื่อมีเดีย

หน่วยเรียนที่ 2 การสื่อสารกับการพัฒนาความคิด
2.1 กระบวนการคิด
2.2 ประเภทของการคิด
2.3 การสื่อสารกับการพัฒนาความคิด

กิจกรรม : - บรรยาย
- การเรียนรู้ผ่านปัญหา

หน่วยเรียนที่ 3 ภาษากับการพัฒนากระบวนการคิด
3.1 ความรู้เกี่ยวกับภาษาและความคิด
3.2 การพัฒนาความคิดกับการใช้ภาษา

กิจกรรม : - บรรยาย
- การใช้สื่อมีเดียต่างๆ

หน่วยเรียนที่ 3 ภาษากับการพัฒนากระบวนการคิด
3.3 ลักษณะและประเภทของการคิด

กิจกรรม : - บรรยาย
- การใช้สื่อมีเดียต่างๆ

หน่วยเรียนที่ 4 การใช้ภาษาไทย
4.1 การใช้คำ
4.2 การใช้ประโยค

กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- การใช้สื่อมีเดียต่างๆ

หน่วยเรียนที่ 4 การใช้ภาษาไทย
4.3 ระดับภาษา
4.4 ศิลปะการใช้ภาษา

กิจกรรม : - บรรยาย
- กรณีศึกษา
- การใช้สื่อมีเดียต่างๆ

หน่วยเรียนที่ 5 การรับสาร
5.1 ความรู้พื้นฐานของการรับสาร
5.2 หลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ

กิจกรรม : - บรรยาย
- การใช้สื่อมีเดียต่างๆ
- การอภิปรายกลุ่ม

หน่วยเรียนที่ 5 การรับสาร
5.3 การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
5.4 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

กิจกรรม : - กรณีศึกษา
- การอภิปรายกลุ่ม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยเรียนที่ 6 ภาษาไทยกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
6.1 ภาษาในสื่อออนไลน์
6.2 พัฒนาของภาษาไทยในสื่อ

กิจกรรม : - การใช้สื่อมีเดียต่างๆ
- การอภิปรายกลุ่ม

หน่วยเรียนที่ 7 หลักการเขียน
7.1 ประเภทของการเขียน

กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 7 หลักการเขียน
7.2 การเขียนบทความ

กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 7 หลักการเขียน
7.3 การเขียนรายงานทางวิชาการ

กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

หน่วยเรียนที่ 8 หลักการพูด
8.1 ประเภทการพูด

กิจกรรม : - บรรยาย
- การใช้สื่อมีเดียต่าง ๆ

หน่วยเรียนที่ 8 หลักการพูด
8.2 การพูดในโอกาสต่าง ๆ

กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติ
- การแสดงบทบาทสมมติ

หน่วยเรียนที่ 8 หลักการพูด
8.3 การพูดและการนำเสนอทางวิชาการ

กิจกรรม : - บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน