รายละเอียด

ระบบปฏิบัติการ / Operating System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE305
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบปฏิบัติการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Operating System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ปิยพล ยืนยงสถาวร

สังกัด
สาขาวิชาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อ
piyaphol@rmutl.ac.th
081-3667670
Line ID : note.piyaphol

รายวิชา - ระบบปฏิบัติการ

1.1 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
1.1.1 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
1.1.2 ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์
1.1.3 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
1.1.4 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
1.1.5 ระบบต่าง ๆ ภายในคอมพิวเตอร์
1.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
1.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.2.3 บุคลากร (People ware)
1.2.4 ข้อมูล (Data)
1.2.5 การทำงานโดยรวมของระบบคอมพิวเตอร์ (Procedure)
1.3 ปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
1.3.1 ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม Virtualbox
1.3.2 ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม WindowsXp
1.3.3 ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม Dos 6.2
1.3.4 ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม Eclipse
1.3.5 ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม Android SDK
1.3.6 ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม CentOS

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

2.1 หลักการของระบบปฏิบัติการ
2.1.1 ความหมายของระบบปฏิบัติการ
2.1.2 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
2.1.3 หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
2.1.4 หลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ
2.1.5 องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ
2.2 ทฤษฎีโครงสร้างภาษาเครื่อง และภาษาแอสเซมบลี้
2.2.1 ภาษาคอมพิวเตอร์
2.2.2 ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์
2.2.3 ภาษาแอสเซมบลี้ แอสเซมเบลอร์
2.3 ปฏิบัติการใช้โปรแกรมโดยการใช้ ดีบัก
2.3.1 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้โดยการใช้ดีบัก(Debug) BOOT Sector

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

3.1 การจัดการโปรเซส (Process Management)
3.1.1 องค์ประกอบของโปรเซส
3.1.2 สถานะของโปรเซส
3.1.3 การจัดเวลาโปรเซส
3.1.4 การปฏิบัติการบนโปรเซส
3.2 ปฏิบัติการ
3.3.1 การใช้คำสั่งพื้นฐานของ CentOS Command

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

3.1 การจัดการโปรเซส (Process Management)
3.1.5 โปรเซสสื่อประสาน
3.1.6 การสื่อสารในโปรเซส
3.1.7 รูปแบบของการประมวลผล
3.1.8 โหลดเดอร์
3.1.9 ลิงค์เกอร์
3.2 ปฏิบัติการ
3.3.1 การใช้คำสั่งพื้นฐานของ CentOS Command (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

4.1 การแบ่งปันทรัพยากร
4.1.1 Background
4.1.2 The Critical-Section Problem
4.1.3 Synchronization Hardware
4.1.4 Semaphores
4.1.5 Classical Problems of Synchronization
4.1.6 Monitors
4.1.7 Synchronization in Solaris 2
4.1.8 Atomic Transactions
4.3 ปฏิบัติการ
4.3.1 ปฏิบัติการ Semaphores

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

5.1 เข้าใจทฤษฎีการจัดการเวลาซีพียู (CPU Scheduling)
5.2.1 Scheduling Criteria
5.2.2 Scheduling Algorithms
5.2.3 Algorithm Evaluation
5.2 ปฏิบัติการ
5.2.1 ปฏิบัติการ deadlock Banker's algorithm

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

6.1 การจัดการหน่วยความจำ
6.1.6 Virtual Memory
6.2 ปฏิบัติการ
6.2.1 ปฏิบัติการใช้งานหน่วยความจำร่วมกัน

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

4.2 เข้าใจทฤษฎี เทรด (Threads)
4.2.1 อธิบาย ความหมายของ Threads
4.2.2 อธิบายเรื่อง Multithreading Models
4.2.3 อธิบายเรื่อง Threading Issues
4.2.4 อธิบายเรื่อง Pthreads
4.2.5 อธิบายเรื่อง วงจรอับ Deadlock
4.3 ปฏิบัติการ
4.3.2 ปฏิบัติการ Threads Creation and Execution

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

6.1 การจัดการหน่วยความจำ
6.1.1 กระบวนการจัดการหน่วยความจำ
6.1.2 หน่วยความจำหลัก
6.1.3 การแบ่งเป็นหน้า
6.1.4 การสับเปลี่ยนหน้า
6.1.5 การแบ่งเป็นเซ็กเมนต์
6.2 ปฏิบัติการ
6.2.1 ปฏิบัติการโปรเซส fork และ Execution

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

7.1 ระบบรับและแสดงผลข้อมูล
7.1.1 อุปกรณ์รับ และแสดงผล
7.1.2 I/O System
7.1.3 I/O Processors
7.2 ปฏิบัติการ
7.2.1 ปฏิบัติการ โปรแกรมจำลองการคำนวณการเปลี่ยนหน่วยความจำจาก Logical Address ไปเป็น Physical Address

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

8.1 ระบบแฟ้มข้อมูล
8.1.1 โครงสร้างระบบแฟ้ม (File System Structure)
8.1.2 โครงสร้างไดเร็กทอรี่ (Directory Structure)
8.1.3 วิธีการเข้าถึง (Access Methods)
8.1.4 การอนุญาตให้เข้าถึงแฟ้ม (File Sharing)
8.2 ปฏิบัติการ
8.2.1 ปฏิบัติการใช้งานหน่วยความจำเสมือน

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

8.1 ระบบแฟ้มข้อมูล
8.1.5 การ Implementing File Systems
8.1.6 ระบบไฟล์แบบกระจาย (Distributed File System)
8.2 ปฏิบัติการ
8.2.2 ปฏิบัติการทดสอบหาข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

9.1 การจัดการสื่อจัดเก็บข้อมูล
9.1.1 Disk
9.1.2 Disk Scheduling
9.1.3 RAID (Redundant Array of Independent Disk)
9.1.4 Disk Management
9.1.5 Disk Attachment
9.1.6 ความน่าเชื่อถือได้ของสื่อจัดเก็บ
9.1.7 Tertiary Storage
9.2 ปฏิบัติการ
9.2.1 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมติดต่อ กับอุปการณ์ I/O ต่างๆ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

10.1 การป้องกัน และ ระบบความปลอดภัย
10.1.1 การป้องกัน (Protection)
10.1.2 สภาพแวดล้อมของความปลอดภัย (Security Environment)
10.1.3 ภัยคุกคาม (Threats)
10.1.4 การรับรองผู้ใช้ (User Authentication)
10.1.5 การเข้ารหัส (Encryption)
10.2 ปฏิบัติการ
10.2.1 ปฏิบัติการระบบแฟ้มข้อมูล

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

11.1 การประยุกต์ใช้งานงานระบบปฏิบัติการแบบใหม่
11.1.1 ระบบปฏิบัติการ Windows
11.1.2 ระบบปฏิบัติการ Linux
11.1.3 ระบบปฏิบัติการ Unix
11.1.4 ระบบปฏิบัติการ mobile
11.2 ปฏิบัติการ
11.2.1 ประเมินผลการทำใบงาน

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

อาจารย์ผู้สอน