รายละเอียด

ระบบปฏิบัติการ / Operating Systems

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบปฏิบัติการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Operating Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ปิยพล ยืนยงสถาวร

สังกัด
สาขาวิชาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อ
piyaphol@rmutl.ac.th
081-3667670
Line ID : note.piyaphol

รายวิชา - ระบบปฏิบัติการ

1.1 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
1.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
1.3 ปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

2.1 หลักการของระบบปฏิบัติการ
2.2 ทฤษฎีโครงสร้างภาษาเครื่อง และภาษาแอสเซมบลี้
2.3 ปฏิบัติการใช้โปรแกรมโดยการใช้ ดีบัก
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

3.1 การจัดการโปรเซส (Process Management)
3.2 ปฏิบัติการใช้คาสั่งพื้นฐานของ CentOS Command
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

3.1 การจัดการโปรเซส (Process Management) (ต่อ)
3.2 ปฏิบัติการใช้คาสั่งพื้นฐานของ CentOS Command (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

4.1 การแบ่งปันทรัพยากร
4.3 ปฏิบัติการ Semaphores
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

4.2 เข้าใจทฤษฎี เทรด (Threads)
4.3 ปฏิบัติการ Threads Creation and Execution
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

5.1 เข้าใจทฤษฎีการจัดการเวลาซีพียู (CPU Scheduling)
5.2 ปฏิบัติการ deadlock Banker's algorithm
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

6.1 การจัดการหน่วยความจำ
6.2 ปฏิบัติการการโปรเซส fork และ Execution
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ทฤษฎี และ ปฏิบัติการ

6.1 การจัดการหน่วยความจำ
6.2 ปฏิบัติการการใช้งานหน่วยความจำร่วมกัน
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

7.1 ระบบรับและแสดงผลข้อมูล
7.2 ปฏิบัติการโปรแกรมจำลองการคำนวณการเปลี่ยนหน่วยความจำจาก Logical Address ไปเป็น Physical Address
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

8.1 ระบบแฟ้มข้อมูล
8.2 ปฏิบัติการการใช้งานหน่วยความจาเสมือน
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

8.1 ระบบแฟ้มข้อมูล (ต่อ)
8.2 ปฏิบัติการทดสอบหาข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

9.1 การจัดการสื่อจัดเก็บข้อมูล
9.2 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมติดต่อ กับอุปการณ์ I/O ต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

10.1 การป้องกัน และ ระบบความปลอดภัย
10.2 ปฏิบัติการรระบบแฟ้มข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

11.1 การประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการแบบใหม่
11.2 ปฏิบัติการประเมินผลการทำใบงาน
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ แบบฝึกหัด ใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทฤษฎี และ ปฏิบัติการ

อาจารย์ผู้สอน