รายละเอียด

การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต / Productivity Management

  • 7 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04401101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Productivity Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สำหรับ นศ  ปวส ช่างกลโรงงาน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้สอน 0811696759 

E-mail: phi.aya@hotmail.com

 

รายวิชา - การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต

อาจารย์ผู้สอน