รายละเอียด

การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ / Tourism and Hospitality Marketing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tourism and Hospitality Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ

รายละเอียดของวิชา ตำราและหนังสือประกอบการเรียน แนะนำกิจกรรม รายงาน
กิจกรรม : การบรรยายอธิบายเนื้อหาของรายวิชา

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น

บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น - คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

บทที่ 3 การจัดการด้านการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น - คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง -สอบย่อย

บทที่ 4 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น - คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

บทที่ 5 การวางแผนทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น -สอบย่อย

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 6 การกำหนดวัตถุประสงค์ การแบ่งส่วนการตลาด และการเลือกตลาดเป้าหมายทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น - คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

บทที่ 7 การกำหนดตำแหน่งการแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น - คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

บทที่ 8 การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา รายงานกลุ่ม -สอบย่อย

บทที่ 9 การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรม : - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา รายงานกลุ่ม

บทที่ 10 การกำหนดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา รายงานกลุ่ม

บทที่ 10 การกำหนดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ต่อ)
กิจกรรม : - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา รายงานกลุ่ม

สรุปและการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : นำเสนอผลงานหน้าชั้น

ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค
กิจกรรม : ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค

สอบปลายภาค

กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน