รายละเอียด

การจัดการธุรกิจนำเที่ยว / Tourism Business Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tourism Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การจัดการธุรกิจนำเที่ยว

แนะนำรายวิชา - ความเป็นมาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว, ความสัมพันธ์ธุรกิจจัดนำเที่ยวกับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว, โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทนำเที่ยว


กิจกรรม : การบรรยายอธิบายเนื้อหาของรายวิชา

บทที่ 1 การวางแผนท่องเที่ยวสำหรับคนทั่วไป, ความสำคัญของการวางแผนจัดนำเที่ยว


กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาใบงานนำเสนอผลงานหน้าชั้น

บทที่ 2 ประเภทการจัดนำเที่ยว, การจัดนำเที่ยวโดยทั่วไป, การจัดนำเที่ยวแบบสากล, การจัดนำเที่ยวโดยแบ่งตามขนาด,การจัดนำเที่ยวตามวิธีการ, การจัดนำเที่ยวตามวัตถุประสงค์, การจัดนำเที่ยวตามลักษณะของจุดหมายปลายทาง
กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น - คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

บทที่ 3 องค์ประกอบการสำรวจเส้นทางและการวางแผนจัดรายการนำเที่ยว, องค์ประกอบของการจัดรายการนำเที่ยว,การสำรวจเส้นทางเพื่อการจัดนำเที่ยว
กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น - คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง -สอบย่อย

ต่อบทที่ 3 รูปแบบของการจัดรายการนำเที่ยว, สิ่งที่ควรคำนึงในการวางแผนจัดรายการนำเที่ยว
กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น - คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

บทที่ 4 การจัดรายการนำเที่ยว, เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนรายการนำเที่ยว,การเขียนตารางระยะทาง, การเตรียมการจัดรายการนำเที่ยว, ตัวอย่างรายการนำเที่ยว

กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น -สอบย่อย

ทบทวนก่อนสอบ

กิจกรรม : ทบทวนก่อนสอบ

สอบปลางภาค

กิจกรรม : สอบปลางภาค

ต่อบทที่ 4 การเตรียมการจัดรายการนำเที่ยว, ตัวอย่างรายการนำเที่ยว
กิจกรรม : บรรยายอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ต่อบทที่ 4 การเขียนรายการท่องเที่ยวเพื่อจัดนำเที่ยวออกนอกประเทศ

กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น - คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

ต่อบทที่ 4 การเขียนรายการท่องเที่ยวเพื่อจัดนำเที่ยวภายในประเทศ, การเขียนรายการท่องเที่ยวเพื่อจัดนำเที่ยวเข้าประเทศ

กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น - คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

บทที่ 5 กลยุทธ์ในการจัดนำเที่ยวในประเทศ ต่างประเทศ และ เข้าประเทศ, ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง สรุปขั้นตอนการดำเนินการจัดรายการนำเที่ยว , ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดรายการนำเที่ยว

กิจกรรม : - บรรยาย - เอกสารประกอบการเรียน - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา รายงานกลุ่ม -สอบย่อ

บทที่ 6 การคิดราคาขาย (TOUR COSTING), ประเภทค่าใช้จ่ายในการนำเที่ยว,รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการนำเที่ยว, การพิจารณาการตั้งราคาขาย

กิจกรรม : - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา รายงานกลุ่ม

บทที่ 7 การตลาดและการขาย, ส่วนประกอบการตลาดท่องเที่ยว ตลาดเป้าหมาย,การดำเนินการด้านการตลาดท่องเที่ยว,

กิจกรรม : - อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา รายงานกลุ่ม

บทที่8 ความหมายของหัวหน้าทัวร์ - ความน่าสนใจของอาชีพทัวร์ - คุณสมบัติของหัวหน้าทัวร์ที่ดี การทำความรู้จักคุ้นเคยกับลูกค้า (ก่อนและขณะที่กำลังปฏิบัติงาน) - เทคนิคการนำคณะทัวร์ผ่านกระบวนการเข้าออกภายในสนามบินทั้งในและต่างประเทศ - ภาษาเพื่อการสื่อสาร - ปัญหาและการแก้ไขของหัวหน้าทัวร์ขณะปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรม : นำเสนอผลงานหน้าชั้น

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค

กิจกรรม : ทบทวนก่อนสอบปลายภาค

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน