รายละเอียด

การใช้โปรแกรมตารางงาน / Schedule Program / Microsoft Excel

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51012201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การใช้โปรแกรมตารางงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Schedule Program / Microsoft Excel
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถใช้ Code: eiwxc3z ในการเข้าร่วม MsTeams ได้ค่ะ

ติดต่ออาจารย์ได้ทาง Facebook :     https://www.facebook.com/aj.jaonang

smileysmiley

รายวิชา - การใช้โปรแกรมตารางงาน

อาจารย์ผู้สอน