รายละเอียด

การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว / Tourism Planning and Development

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH133
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tourism Planning and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน, แนวทางการจัดการเรียนการสอน, กิจกรรม, รายงาน, หนังสืออ่านประกอบ, การนับเวลาเรียน, เกณฑ์การให้คะแนน, เกณฑ์ตัดเกรดและอื่น ๆ
กิจกรรม : การบรรยายอธิบายเนื้อหาของรายวิชา - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
- พิจารณาการถามและตอบคำถาม

ปฐมเหตุของการวางแผนการท่องเที่ยวยั่งยืน ผลกระทบ
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษาใบงานนำเสนอผลงานหน้าชั้น - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
- พิจารณาการถามและตอบคำถาม

สถานการณ์ และแนวโน้มของการท่องเที่ยวของโลกภูมิภาค และท้องถิ่น
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษาใบงานนำเสนอผลงานหน้าชั้น - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
- พิจารณาการถามและตอบคำถาม

ความรู้เบื้องต้นการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความหมาย ความเป็นมา แนวคิด
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษาใบงานนำเสนอผลงานหน้าชั้น - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
- พิจารณาการถามและตอบคำถาม

องค์ประกอบความสำคัญของการพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษาใบงานนำเสนอผลงานหน้าชั้น - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
- พิจารณาการถามและตอบคำถาม

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษาใบงานนำเสนอผลงานหน้าชั้น - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
- พิจารณาการถามและตอบคำถาม

การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนา
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษาใบงานนำเสนอผลงานหน้าชั้น - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
- พิจารณาการถามและตอบคำถาม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษาใบงานนำเสนอผลงานหน้าชั้น - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
- พิจารณาการถามและตอบคำถาม

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาจิตสำนึกทางการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษาใบงานนำเสนอผลงานหน้าชั้น - สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
- พิจารณาการถามและตอบคำถาม

การตลาดการท่องเที่ยวและการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กิจกรรม : บรรยาย
- เอกสารประกอบการเรียน
- อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น
- คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

แนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของไทยให้อยู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กิจกรรม : บรรยาย
- เอกสารประกอบการเรียน
- อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น
- คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

การวางแผนพัฒนาท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ
กิจกรรม : บรรยาย
- เอกสารประกอบการเรียน
- อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น
- คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กิจกรรม : บรรยาย
- เอกสารประกอบการเรียน
- อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น
- คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กิจกรรม : บรรยาย
- เอกสารประกอบการเรียน
- อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น
- คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย
- เอกสารประกอบการเรียน
- อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษา ใบงาน นำเสนอผลงานหน้าชั้น
- คลิปวีดิโอ/คลิปเสียง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน