รายละเอียด

ปฎิบัติงานเทคนิคพื้นฐาน / Basic Technical Practices

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE901
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฎิบัติงานเทคนิคพื้นฐาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Technical Practices
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่1

รายวิชา - ปฎิบัติงานเทคนิคพื้นฐาน

อาจารย์ผู้สอน