รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม / life and Social Skill

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01120001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : life and Social Skill
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ พรพิมล อริยะวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 061-545-9651

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิตและการทำงานของบุคคล การสร้างแนวคิดและเจตคติ ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารตนให้เข้ากับชีวิตและสังคม และการปรับตนเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ  ในวันอังคารที่ 30 มิ.ย. 63 ให้นักศึกษามาพร้อมกันที่อาคาร 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 ห้อง 203  เวลา 8.00 น เพื่อนัดหมายแนวทางจัดการเรียนการสอน

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

อาจารย์ผู้สอน