รายละเอียด

กีฬาเพื่อสุขภาพ / Sports for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กีฬาเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sports for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สามารถติดเข้าชั้นเรียนที่ ในโปรแกรม Microsoft teams

1.กีฬาเพื่อสุขภาพ ลิ้ง เข้าชั้นเรียน

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a46818a8a5b4042a19ffb94b38d7f8b70%40thread.tacv2/conversations?groupId=bda64d94-ac5e-4bc3-9fab-0eacc607e867&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

สามารถติดต่อได้ทาง 

facebook- wiraya datsang

line id- tcdam

รายวิชา - กีฬาเพื่อสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา
กิจกรรม : Lecture Method

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ
กิจกรรม : Lecture Method

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
กิจกรรม : Lecture Method

สมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : Demonstration Method

การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
กิจกรรม : Demonstration Method

พื้นฐานการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ
กิจกรรม : Demonstration Method

หลักการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Demonstration Method

การออกแบบโปรแกรมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Process

สอบกลาง
กิจกรรม :

รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
กิจกรรม : Lecture Method

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Group Process

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ต่อ)
กิจกรรม : Group Process

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ต่อ)
กิจกรรม : Group Process

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ต่อ)
กิจกรรม : Group Process

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ต่อ)
กิจกรรม : Group Process

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : Practice

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน