รายละเอียด

นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม / Innovation Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS214
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ให้ใช้รหัส MS Team Code : xil0eww เข้าร่วมทีม เพื่อที่อาจารย์จะดำเนินการแจ้งกำหนดการต่างๆ เพิ่มเติม

รายวิชา - นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม

บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
1. อธิบายแผนการสอน
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรม
3. บรรยายโดยใช้โปรแกรมนำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้

บทที่ 2
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องนวตกรรม

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education และตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้

บทที่ 2 (ต่อ)
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องนวตกรรม

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education และตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้

บทที่ 3
การออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องนวัตกรรม

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education และตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้

บทที่ 3 (ต่อ)
การออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องนวัตกรรม

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education และตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้

ปฏิบัติการทบทวนความรู้ก่อนสอบกลางภาค
กิจกรรม : ปฏิบัติการทบทวนความรู้ก่อนสอบกลางภาค โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ RMUTL Education

สอบปฏิบัติ ครั้งที่ 1
กิจกรรม : สอบปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ RMUTL Education

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค ผ่านระบบ RMUTL Education

บทที่ 4
การเขียนโปรแกรมนวัตกรรมเพื่อติดต่อกับระบบภายนอก

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education และตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้

บทที่ 4 (ต่อ)
การเขียนโปรแกรมนวัตกรรมเพื่อติดต่อกับระบบภายนอก

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education และตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้

บทที่ 5
การทดสอบโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education และตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้

บทที่ 6
การติดตั้งโปรแกรมนวัตกรรม

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education และตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้

บทที่ 7
การประยุกต์ใช้โปรแกรมนวตกรรมกับธุรกิจในปัจจุบัน

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education และตัวอย่างการปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้

ปฏิบัติการทบทวนความรู้ก่อนสอบปลายภาค
กิจกรรม : ปฏิบัติการทบทวนความรู้ก่อนสอบกลางภาค โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ RMUTL Education

สอบปฏิบัติ ครั้งที่ 2
กิจกรรม : สอบปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ RMUTL Education

-
กิจกรรม : -

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค ผ่านระบบ RMUTL Education

อาจารย์ผู้สอน