รายละเอียด

การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง / Catering Operation and Service

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Catering Operation and Service
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน แจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการเรียนการสอน / กิจกรรม / รายงาน / หนังสืออ่านประกอบ / การนับเวลาเรียน / เกณฑ์การให้คะแนน / เกณฑ์ตัดเกรดและอื่น ๆ
กิจกรรม : -อธิบายให้ผู้เรียนทราบถึงสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑ์การวัดและการประเมินผล -อธิบายหัวข้อและรูปแบบการทำรายงาน กำหนดส่งงานและการประเมินผล (ใช้เอกสารประกอบการสอนและ PowerPoint)

ความรู้เกี่ยวกับการบริการและการดำเนินงานด้านจัดเลี้ยง (ความหมายการจัดเลี้ยง, ประเภทการจัดเลี้ยง, ลักษณะเฉพาะของการจัดเลี้ยง,ประเภทและส่วนแบ่งทางการตลาดการจัดเลี้ยง)
กิจกรรม : -บรรยาย(ใช้สื่อpower point)
-ชมวิดีโอ
-วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน(team-based learning)

ประเภทของผู้จัดบริการงานจัดเลี้ยง, การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานจัดเลี้ยง, การบริหารจัดการด้านการจัดเลี้ยง, วัตถุประสงค์ของผู้จัดบริการงานจัดเลี้ยง, โครงสร้างองค์กรการจัดเลี้ยง, คุณสมบัติเฉพาะสำหรับบุคลากรการจัดเลี้ยง)
กิจกรรม : -บรรยาย(ใช้สื่อpower point),
-วิเคราะห์ และอภิปรายร่วมกัน(team-based learning)

การตลาดละการขายในงานจัดเลี้ยง (ประเภทของลูกค้า, พฤติกรรมผู้บริโภค, การตัดสินใจของลูกค้า, ข้อมูลสำคัญสำหรับการขาย, การเตรียมใบงานจัดเลี้ยง)
กิจกรรม : -บรรยาย(ใช้สื่อpower point)
-วิเคราะห์กรณีศึกษา (ใช้วิธีteam-based learning) และอภิปรายร่วมกัน

การออกแบบงานเลี้ยง (ประเภทเรื่องราวในงานเลี้ยง)
กิจกรรม : -บรรยาย(ใช้สื่อpower point)
-ยกตัวอย่างโดยใช้กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน
-มอบหมายงาน “ออกแบบงานเลี้ยง”และนำเสนอ

-การวางแผนงานจัดเลี้ยง ในรูปแบบต่างๆ
-การคำนวณต้นทุนและการประมาณการรายได้ การหาจุดคุ้มทุน

กิจกรรม : -บรรยาย(ใช้สื่อpower point)
-ทดลองวิเคราะห์ต้นทุนตามกรณีศึกษา (ใช้วิธีteam-based learning) และอภิปรายร่วมกัน

การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการบริการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
-คุณสมบัติของผู้ผลิตอาหาร
-ความรู้เกี่ยวกับครัวและอุปกรณ์การครัว เครื่องใช้และเชื้อเพลิง
-ความปลอดภัยและสุขอนามัย

กิจกรรม : -บรรยาย(ใช้สื่อpower point)
-วิเคราะห์กรณีศึกษา (ใช้วิธีteam-based learning) และอภิปรายร่วมกัน

การบริการในงานเลี้ยง (รูปแบบงานเลี้ยง, การวางแผนการบริการ)
กิจกรรม : -บรรยาย (ใช้สื่อpower point)
-วิเคราะห์กรณีศึกษา (ใช้วิธีteam-based learning)
-มอบหมายงาน “ออกแบบผังการจัดงานเลี้ยงและการบริการ”

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

-มารยาทและธรรมเนียมนิยมในการร่วมงานเลี้ยงแบบตะวันตก
-สิ่งจำเป็นต้องทราบสำหรับการจัดเลี้ยงและการไปงานเลี้ยงอาหารค่ำ

กิจกรรม : -บรรยาย (ใช้สื่อpower point)
-ยกตัวอย่างโดยการสาธิต

-การประดับโต๊ะและการตกแต่งโต๊ะอาหาร
-มารยาทที่โต๊ะอาหาร

กิจกรรม : -บรรยาย (ใช้สื่อpower point)
-สาธิตและฝึกปฏิบัติ (demonstration)
-บทบาทสมมติ (Role play)

Project 1/1
กิจกรรม : นำเสนอรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย

Project 1/2
กิจกรรม : บูรณาการการจัดเลี้ยงร่วมกับวิชาการสัมมนาการสัมมนาและการบริการ

Project 2 (1)
กิจกรรม : ดำเนินการจัดเลี้ยงตามรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย (กลุ่ม1)

Project 2 (2)
กิจกรรม : ดำเนินการจัดเลี้ยงตามรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย (กลุ่ม2)

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการเรียน
กิจกรรม : -นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม
-ระดมความคิด (Group Discussion) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานเลี้ยงในสถานการณ์จริง
-รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา
-ส่งรูปเล่มรายงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน