รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ / Information Technology for Tourism and Hospitality

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology for Tourism and Hospitality
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

แนะนำรายวิชา
-แนะนำเค้าโครงรายวิชาและ
การประเมินผล
-แนะนำการเรียนการสอนและการทำรายงาน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรม : แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บรรยายประกอบ
Power point

บทที่ 2 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในมิติต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปราย

บทที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปราย

บทที่ 4 ช่องทางการสื่อสารทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปราย
สอบย่อย

บทที่ 5 การสื่อสารทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปราย

บทที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโรงแรม

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปราย
สอบย่อย

ทบทวนสรุปบทเรียนก่อนสอบ
กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปราย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรม : บรรยายประกอบ
VDO อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทที่ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่ง
ทางการท่องเที่ยว

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 9 ระบบสำรองที่นั่งและจัดจำหน่าย
แบบเบ็ดเสร็จ-ส่วนประกอบของตลาดท่องเที่ยว
-การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ
สอบย่อย

บทที่ 10 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวใน
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และใน
บริบทของนักท่องเที่ยว

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 11 แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคต

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างประกอบ

นักศึกษานำเสนอรายงานกลุ่ม / หน้าชั้นเรียน
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทบทวน / สรุปบทเรียนก่อนสอบ
กิจกรรม : บรรยาย
ตอบคำถาม

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน