รายละเอียด

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ / Tourism and Hospitality Industry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tourism and Hospitality Industry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

แนะนำรายวิชา และสร้างความเข้าใจ ในกระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ - ความหมายของการท่องเที่ยว
- ความหมายของธุรกิจการท่องเที่ยว
- ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- ลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 2 คำนิยม วิวัฒนาการ บทบาทขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- วิวัฒนาการการท่องเที่ยว
- เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 3 บทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- บทบาทและความสำคัญที่มีต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ วัฒนธรรม
- ผลกระทบต่อของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อม - แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 3 บทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ต่อ)
- บทบาทและความสำคัญที่มีต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ วัฒนธรรม
- ผลกระทบต่อของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อสภาวะแวดล้อม
- แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 4 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความสำคัของทรัพยากรการท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว
- การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 4 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความสำคัของทรัพยากรการท่องเที่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ต่อ)
- ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว
- การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 5 ระบบการท่องเที่ยวและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- ระบบการท่องเที่ยว
- องค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบความสัมพันธ์
- ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจที่พักแรม
- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนันทนาการ ธุรกิจ MICE และธุรกิจทางอ้อมอื่นๆ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 6 ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบความสัมพันธ์ (ต่อ)
- ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจที่พักแรม
- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนันทนาการ ธุรกิจ MICE และธุรกิจทางอ้อมอื่นๆ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 7 การจัดการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว - แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 7 การจัดการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว - แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 8 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่ 9 บทบาทและนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

บทที่10 แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยและนานาชาติ ประเด็นปัญหา จรรยาบรรณและโอกาสของอาชีพ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบการอภิปราย ซักถาม สื่อนำเสนอผลงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน