รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์_ศศ.บ.กท.2(4ปี) / English for Tour Guides_Tourism2(4yrs)

  • 9 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TAK_BOATHA144_sec.01
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์_ศศ.บ.กท.2(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Tour Guides_Tourism2(4yrs)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์ (English for Tour Guides) สำหรับนักศึกษา ศศ.บ.ทท.2(4ปี) ในภาคการศึกษาที่ 1/2563

จัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams ทุกๆวันอังคาร เวลา 12.00-16.00น.

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์_ศศ.บ.กท.2(4ปี)

Course Introduction
Greeting
Course syllabus 
- Introduce yourself and people
     - How to greet people
     - Introduce yourself to others
     - Presenting information
     - Tour Itinerary  
 

Unit 1: Describing Thai history and way of life
- history of Thailand
- way of life in the past and present time
- Temples in Thailand and architectures 

Unit 1: Describing Thai history and way of life
- history of Thailand
- way of life in the past and present
-Temples in Thailand and architectures 
 

Unit 2: Describing a Buddha Image
-    Attitudes of Buddha Images
-    Buddha Images in different periods (7Periods)

Unit 2: Describing a Buddha Image (week2)
- Attitudes of Buddha Images
- Buddha Images in different periods (7Periods)
- Buddhism and superstition

Unit 3: A visit to the Temple of Emerald Buddha & Grand Palace
-History of Rattanakosin kingdom
-Architectural style
-Layout
-Wat Pho and Wat Arun

Unit 3: A visit to the Temple of Emerald Buddha & Grand Palace
-    architectural style
-    Layout
-    Wat Pho and Wat Arun

- Midterm review  
-Presentation
-Quiz 1 
- reflection journal

Midterm examination week

อาจารย์ผู้สอน