รายละเอียด

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล / Teaching English for International Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC137
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Teaching English for International Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

มือถือ 061-268-0189 (อ.แอน)smileysmiley

อีเมล annita_tr@rmutl.ac.th

 

การเรียนออนไลน์: (พฤหัสบดี 13.00 - 17.00 น.)

ใช้โปรแกรม MS Teams ในการเรียนการสอน

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนและดาวน์โหลดเอกสารการเรียน โดยใช้

team code: kfmu50u

link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5a6a919e958642d4b556cb63fed2f144%40thread.tacv2/conversations?groupId=8cfc149c-7111-47e2-899c-9bb048949cb4&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

หมายเหตุ**

ขอให้นักศึกษาทุกคนดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการเรียนที่อาจารย์แขวนไฟล์ไว้ใน MS Teams  และเข้าเล่มให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเรียนด้วยนะคะ heartheart

 

See you ^_____^/

 

 

รายวิชา - การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อาจารย์ผู้สอน