รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม / Life and Social Skills

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Life and Social Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ พรพิมล อริยะวงษ์  เบอร์ติดต่อ 061-545-9651 E-mail Pathadecha_p@hotmail.com

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิตและการทำงานของบุคคล การสร้างแนวคิดและเจตคติ ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารตนให้เข้ากับชีวิตและสังคม และการปรับตนเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ ในสัปดาห์แรกของการเรียน วันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 2563 เวลา 8.00 น. ตึก 80 เฉลิมพระเกียรติ ห้อง 203 ให้นักศึกษามาพร้อมกัน เพื่อนัดหมายและชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอน

และสามารถเข้าเรียนออนไลน์โดยผ่านhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa0cf2625cca14536b8b14bba226cc2f9%40thread.tacv2/conversations?groupId=7c1807f8-59a2-4484-9e79-e42e427ca8bf&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

- แนะนำรายวิชา โครงสร้างเนื้อหาของรายวิชา วิธีสอน การวัดผล
หน่วยที่ 1 การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง
1.ปรัชญาในการดำรงชีวิตของบุคคล
1.1ความหมาย ความสำคัญ และอิทธิพลของปรัชญาต่อการดำรงชีวิต
1.2ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมทางศาสนากับปรัชญาในการดำรงชีวิต
1.3หลักปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ควรยึดถือและปฏิบัติ

กิจกรรม : -ทำความรู้จัก แนะนำชื่อ ในห้องเรียน
-ซักถามความคาดหวัง
-แจกเอกสารลักษณะรายวิชา
กิจกรรม
- ยกตัวอย่างปรัชญาของนักศึกษาที่ใช้ในการดำรงชีวิต
- อภิปรายกลุ่ม
- ซักถาม
- ให้ นศ. เขียนเรียงความปรัชญาในการดำเนินชีวิตของตนเอง
-แบบฝึกหัด
สื่อประกอบpower point, รูปภาพ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.หลักธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต
2.1หลักธรรมพื้นฐานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในครอบครัว
2.2หลักธรรมพื้นฐานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคม
2.3วิธีนำหลักธรรมพื้นฐานมาใช้ในการแก้ปัญหา

กิจกรรม : กิจกรรม
-อภิปรายกลุ่มพร้อมทั้งให้นศ.สรุปหัวข้อหลักธรรม พร้อมกับอธิบายยกตัวอย่าง และตั้งคำถามแบบฝึกหัดเพื่อนำเสนอให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
-ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตผ่านกระบวนการคิดถ่ายทอดมาเป็นภาพวาด
- ซักถาม
-แบบฝึกหัด
สื่อประกอบpower point
-ทัศนศึกษา พิพิธภํณฑ์หรือสถานที่เกี่ยวข้องกับ สังคม ชุมชน วัฒนธรรมของลำปาง

3.การเสริมสร้างแนวความคิดและเจตคติของตนเอง
3.1ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของแนวความคิดและเจตคติ
3.2วิธีสร้างแนวความคิดและเจตคติต่อการดำรงชีวิต
3.3วิธีใช้หลักธรรมในการเสริมแนวความคิดและเจตคติของตนเอง

กิจกรรม : กิจกรรม
- อภิปรายกลุ่ม
- ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจ
- นศ.ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิตและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นศ.อาศัยอยู่
-นักศึกษาสามารถนำเอาองค์
ความรู้ที่ตนเองถนัดมาถ่ายทอดและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ โดยเป็นกิจกรรมจิตอาสา ในรูปแบบต่างๆที่มาพัฒนาสังคม สิิ่วแวดล้อม รอบมหาวิทยาลัย
-แบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคล
1.ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.1ความหมายคำว่า “ภาระ” “หน้าที่” และ “ความรับผิดชอบ”
1.2ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
1.3 การสร้างวินัยให้กับตนเอง
1.4 การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและความ รู้เกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัว

กิจกรรม : กิจกรรม
- ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจ
- อภิปรายกลุ่มพร้อมทั้งให้นศ.แสดงบทบาทสมมุติ สรุปถึงประโยชน์และโทษของการที่บุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทหน้าที่
- ทำแบบฝึกหัด
สื่อประกอบpower point

2. การดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุข
2.1ค่านิยมของครอบครัว และค่านิยมของสังคม
2.2หน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว
2.3วินัยที่ควรมีในครอบครัว
กิจกรรม : กิจกรรม
- ซักถาม
- ทำแบบฝึกหัด
- ทดสอบความเข้าใจ
สื่อประกอบpower point

3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม
3.1กิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
3.2บทบาทของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อสังคม
3.3คุณค่าของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : กิจกรรม
- ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจ
- ทำแบบฝึกหัด
- นศ. ร่วมกิจกรรมสร้างฝายเป็นการส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิตและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สื่อประกอบpower point

หน่วยที่ 3 กลยุทธ์การบริหารตนเอง
1. หลักการและเทคนิคการบริหารตนเอง
1.1ความหมาย และความสำคัญของการบริหาร
1.2หน้าที่ของผู้บริหาร
1.3การประยุกต์หลักการบริหารเพื่อใช้ในการบริหารตนเอง

กิจกรรม : กิจกรรม
- ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจ
- บันทึกตารางเวลา ประจำวัน เพื่อจัดสรรเวลาให้มีคุณค่า
- กำหนดให้นศ. เขียนแผนการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองมากที่สุด
- ทำแบบฝึกหัด
สื่อประกอบpower point

2. หลักธรรมในการบริหารตนเอง
2.1การนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารตนเอง
2.2หลักธรรมที่นำมาใช้ในการบริหารตนเอง
2.3การนำหลักธรรมไปฝึกปฏิบัติเพื่อการบริหารตนเอง

กิจกรรม : กิจกรรม
- อภิปรายกลุ่ม
- ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจทำแบบฝึกหัด
สื่อประกอบpower point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

3. การพัฒนาตนเอง
3.1ความหมายและจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเอง
3.2ลักษณะคนที่มีการพัฒนาตนเอง
3.3วิธีการพัฒนาตนเอง

กิจกรรม : กิจกรรม
- อภิปรายกลุ่ม
- ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจ
- กำหนดให้นศ.เขียนหลักการบริหารการทำงาน 1 ลักษณะงาน ซึ่งนศ.มีประสบการณ์ มีความถนัด ตามสาขาวิชาที่ นศ. กำลังศึกษาอยู่
- แบบฝึกหัด
สื่อประกอบpower point, วีดีทัศน์

หน่วยที่ 4 เทคนิคการครองใจคน
1. ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
1.1ความหมายและประเภทของพฤติกรรม
1.2ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์
1.3ลักษณะพฤติกรรมพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ได้

กิจกรรม : กิจกรรม
- อภิปรายกลุ่ม
- ซักถาม
- ทดสอบความเข้าใจ
- กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให้นศ.สามารถแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมกับบุคคลโดยทั่วไปในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ
สื่อประกอบpower point, รูปภาพ

2. การวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (T.A)
2.1ความหมายและประโยชน์ของ T.A
2.2 แนวความคิดหลักของ T.A
2.3 การประยุกต์แนวความคิด T.A ไปใช้ประโยชน์

กิจกรรม : กิจกรรม
- อภิปรายกลุ่ม
- ซักถาม
- ทดสอบแบบฝึกหัด
- ให้นศ.เขียนพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเอง โดยพิจารณาว่าพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคม

3. เทคนิควิธีการสร้างมิตร และครองใจคน
3.1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม
3.2แนวทางการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
3.3วิธีการผูกมิตรและครองใจคน

กิจกรรม : กิจกรรม
- อภิปรายกลุ่ม
- ซักถาม
- ทดสอบแบบฝึกหัด
- กิจกรรมการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ให้นศ. ค้นหาบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้านต่างๆ แล้ววิเคราห์โดยใช้มนุษยสัมพันธ์อย่างไร
สื่อประกอบpower point

หน่วยที่ 5การสร้างผลิตผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
1. หลักการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
1.1ความหมายและประเภทของแรงจูงใจ
1.2ทฤษฎีแรงจูงใจการทำงาน
1.3การนำแรงจูงใจไปใช้ในการทำงาน

กิจกรรม : กิจกรรม
- ซักถาม
- แบบฝึกหัด
สื่อประกอบpower point, วีดีทัศน์

2. ลักษณะทีมงาน และการทำงานเป็นทีม
2.1ความหมายทีมงาน และความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
2.2องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม
2.3วิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยวิธีจักกลุ่มสร้างคุณภาพงาน ( ก.ส.ง )

กิจกรรม : กิจกรรม
- อภิปรายกลุ่ม
- ซักถาม
- ทำกิจกรรมตัดกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วต่อชิ้นส่วน
-แบบฝึกหัด
- ดูวิดีทัศน์
สื่อประกอบpower point, วิดีทัศน์/ภาพยนตร์

3. หลักการนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในการทำงาน
3.1ความหมายคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2ความสำคัญ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.3การประยุกต์คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในการทำงาน
3.4 ตัวอย่างจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง

กิจกรรม : กิจกรรม
- อภิปรายกลุ่ม
- ซักถาม
- ค้นหาข่าวจากสื่อต่างๆ
- แสดงบทบาทสมมติ
-แบบฝึกหัด
สื่อประกอบpower point

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน