รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สามารถติดเข้าชั้นเรียนที่ ในโปรแกรม Microsoft teams

1.กิจกรรมเพื่อสุขภาพ sec 1 ลิ้ง เข้าชั้นเรียน

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afb8adf466ec249deafaa73c356fbf057%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a3204cf-e69f-47e2-a04d-3ace3493b79c&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

2.กิจกรรมเพื่อสุขภาพ sec 2 code เข้าชั้นเรียน 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a74c9cccfb8344631bfa0ed4abaa0900d%40thread.tacv2/conversations?groupId=70b3cf33-17ae-4167-9dcd-09c4879abb7b&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

3.กิจกรรมเพื่อสุขภาพ sec 3 code เข้าชั้นเรียน 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add66b76f292b43fd95f7d9fdfad6cee5%40thread.tacv2/conversations?groupId=c99999cb-070d-43af-b72f-ebc4719362c1&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

4.กิจกรรมเพื่อสุขภาพ sec 4 code เข้าชั้นเรียน 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6c605ec1260d465b8c3554ccd3e521e7%40thread.tacv2/conversations?groupId=11d28c99-10e7-419b-b7c6-f0f5197ea8f1&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

สามารถติดต่อได้ทาง 

facebook- wiraya datsang

line id- tcdam

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

พฤติกรรมการบริโภคทางโภชนาการ
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

การควบคุมน้ำหนัก
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

การบาดเจ็บและฟื้นฟูจากการออกกำลังกาย
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

วิทยาศาสตร์การกีฬา
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

สมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

สัปดาห์สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หลักการออกกำลังกาย
ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 2
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย
กิจกรรม : Lecture
Brainstorming
Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังแบบมีอุปกรณ์
กิจกรรม : Team based Lecture
Jigsaw Teaching
Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังแบบไม่มีอุปกรณ์
กิจกรรม : Team based Lecture
Jigsaw Teaching
Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพิ่มสมารรถภาพทางกาย
กิจกรรม : Team based Lecture
Jigsaw Teaching
Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยน้ำหนัก
กิจกรรม : Team based Lecture
Jigsaw Teaching
Team Teaching

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทดสอบสมรรถุภาพทางกาย ระบบหายใจ YOYO TEST
กิจกรรม : Team based Lecture
Jigsaw Teaching
Team Teaching

สัปดาห์สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน