รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS904
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ให้ใช้รหัส MS Team Code : a8ndj8p เข้าร่วมทีม เพื่อที่อาจารย์จะดำเนินการแจ้งกำหนดการต่างๆ เพิ่มเติม

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Home + Introduction + Installation + Syntax
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

Comments + Variables
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

echo and print Statements
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

Data Types + Strings + Numbers + Constants
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

Operators
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

if...else...elseif Statements
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

ทบทวน
กิจกรรม : - ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education

Mid-Term Exam
กิจกรรม : สอบกลางภาค Online ผ่านระบบ RMUTL Education

switch Statement
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

while Loop + do while Loop
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

for Loop + foreach Loop
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

Arrays + Indexed Arrays
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

Associative Arrays
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

Sorting Arrays
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

Functions
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education
- ฝึกปฎิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สอบปฏิบัติ
กิจกรรม : สอบปฏิบัติผ่าน Microsoft Team และ RMUTL Education

Final-Exam
กิจกรรม : สอบปลายภาค Online ผ่านระบบ RMUTL Education

อาจารย์ผู้สอน