รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC 103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

มือถือ 061-268-0189 (อ.แอน)

อีเมล annita_tr@rmutl.ac.thsmileysmiley

 

การเตรียมตัวก่อนถึงวันเรียน:

ขอให้นักศึกษาทุกคนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนที่อาจารย์แขวนไฟล์ไว้ในโปรแกรม MS Teams และเข้าเล่มให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเรียนนะคะheartheart

 

การเรียนการสอนออนไลน์ใช้โปรแกรม MS Teams โดยนักศึกษาต้องเข้ากลุ่มเรียนตาม Team Code ในแต่ละหลักสูตรดังนี้:

หลักสูตร:  บช.บ.กบ.2/2 (4ปี) 

วัน-เวลา เข้าเรียน:   พุธ (12.00 - 15.00 น.)

Team Code:   7yl1eep

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adf48aa1c39fd4808a690cd70f3ed4614%40thread.tacv2/conversations?groupId=073c5aa0-0748-4d40-b97d-8429041f1b2b&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตร: ศ.บ.ภอ.2 (4ปี)

วัน-เวลา เข้าเรียน: จันทร์ (12.00 – 15.00 น.)

Team Code: zren0fs

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aacd966ed4f7e42e99f96a9818bbcd5a5%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a74d64d-9cda-4616-afc4-c53fabe8fc4&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตร: วศ.บ.ฟฟ.3 (ทอ)

วัน-เวลา เข้าเรียน: ศุกร์ (8.00 - 11.00 น.)

Team Code: eljju75

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0ab9c3bbda9f4b95a337c3a9ce031601%40thread.tacv2/conversations?groupId=e755f627-8549-47bb-b1f4-3d075a048884&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตร: วศ.บ.คพ.2 (4ปี)

วัน-เวลา เข้าเรียน: พฤหัสบดี (8.00 - 11.00 น.)

Team Code: 72g5vwv

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac1043d43b4c348f28b95a9810a88eea2%40thread.tacv2/conversations?groupId=3d667727-e27b-4789-a475-48a568e0ce58&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตร: วศ.บ.ยธ.3 (4ปี)

วัน-เวลา เข้าเรียน: พุธ (8.00 -11.00 น.)

Team Code: sz7idc0

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a879e7927f9414214b86241b310d2506d%40thread.tacv2/conversations?groupId=4f6469bb-dea3-4b74-ad11-9ec182b3bc96&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

See you ^_____^/

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน