รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-บธ.บ.กจ.1/1+1/2 / English for every day communication_Management 1/1+1/21

  • 9 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TAK_GEBLC101-sec.7+sec.8/บธ.บ.กจ.1/1+1/2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-บธ.บ.กจ.1/1+1/2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for every day communication_Management 1/1+1/21
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน heart English for Every day Communication

 

สำหรับนักศึกษา สาขาบธ.บ.กจ. ห้อง 1 (sec.07) และ ห้อง 2 (sec.08) เท่านั้น

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-11.00น.  เช็คชื่อทุกครั้ง

 

มีการสอนโดยการ live ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

 

สอนตั้งแต่คาบแรก (พฤ. 2 ก.ค.) และเก็บคะแนนกิจกรรม

 

ขอให้นักศึกษาเข้าห้อง MS Teams ให้เรียบร้อยก่อนเวลาเรียน 

 

(yes กดที่ link ห้อง หรือแสกน QR Code ห้อง เพื่อเข้าเรียน)

นักศึกษาควร download และprint เอกสารด้วยตนเอง ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-บธ.บ.กจ.1/1+1/2

-Course Introduction

Unit 1:  Hobbies
•    Free time activities (Vocabulary – listening-speaking- viewing)
1.เลือกใช้คำศัพท์สำนวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลาว่าง
2. ฟังเพื่อจับใจความสำคัญ 
3. สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลาว่าง
4. ฟังและตอบคำถามจากวีดีโอที่กำหนด
 

Unit 1 :  Hobbies (week2)
•    Grammar- Reading- Writing – Presenting

5. เขียนประโยคเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกิจกรรมที่ทำในเวลาว่างของตนโดยใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่กำหนดในบทเรียน

6. อ่านบทอ่านที่กำหนดแล้วตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ทักษะ Scanning to identify details

7. นำเสนอข้อมูลจากกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ICT

Unit 2:  Clothes and colors
•    Clothes and colors (Vocabulary – listening-speaking- viewing)

1.เลือกใช้คำศัพท์สำนวนเกี่ยวกับเสื้อผ้าและสี

2. ฟังเพื่อจับใจความสำคัญ 

3. สนทนาเกี่ยวกับการถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซื้อของ

4. ฟังและตอบคำถามจากวีดีโอที่กำหนด
 

Unit 2 :  Clothes and colors (week2)
•    Grammar- Reading- Writing – Presenting
5. เขียนประโยคเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบโดยใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่กำหนดในบทเรียน
6. อ่านบทอ่านที่กำหนดแล้วตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ทักษะ Scanning to identify details
7. นำเสนอข้อมูลจากกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ICT

Unit 3 :  An active life
•    Exercising & outdoor activities (Vocabulary – listening-speaking- viewing)
1.เลือกใช้คำศัพท์สำนวนเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งและการออกกำลังกาย
2. ฟังเพื่อจับใจความสำคัญ 
3. สนทนาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการพูดย้ำ ซ้ำๆ เพื่อแสดงความสนใจในการฟํง
4. ฟังและตอบคำถามจากวีดีโอที่กำหนด

Unit 3 :  An active life (week2)
•    Exercising & outdoor activities Grammar- Reading- Writing – Presenting
5. เขียนประโยคเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่กำหนดในบทเรียน
6. อ่านบทอ่านที่กำหนดแล้วตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ทักษะ Guessing meaning of new words
7. นำเสนอข้อมูลจากกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ICT
 

Classroom discussion

Impromptu pair-work conversation 

•    Quiz 1
•    Presentation
•    Online practice
•    Midterm review
- Questions & Answers
 

Midterm examination week

อาจารย์ผู้สอน