รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC 101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สวัสดีค่ะ...

นักศึกษาหลักสูตร ศป.บ.อก.1 ทุกคนsmiley

เราเจอกันวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ห้อง 735  ชั้น 3  อาคาร 7

หมายเหตุ: ก่อนขึ้นห้องเรียน...ขอให้นักศึกษามารับกุญแจห้องที่ "ห้องพักอาจารย์" ชั้น 1 ก่อนขึ้นเรียนนะคะ

See you.

อ.ฐิติรัตน์  วิจารณ์ปรีชา (อ.แอน)

061-268-0189 heart

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน