รายละเอียด

การบัญชีชั้นกลาง 1_ห้อง 2 / Intermediate Accounting 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นกลาง 1_ห้อง 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Intermediate Accounting 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร.095-6427724

Facebook: NamDang Dang

 

รายวิชา - การบัญชีชั้นกลาง 1_ห้อง 2

แนะนำรายวิชา และทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนการสอน และวิธีการวัดผลประเมินผล
ความหมายและประเภทของสินทรัพย์
- ความหมายของสินทรัพย์
- ประเภทของสินทรัพย์
- หลักการบัญชีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
สอดแทรกจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์จากกรณีศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แนะนำรายวิชา และทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนการสอน และวิธีการวัดผลประเมินผล
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและการควบคุมเงินสด : - ความหมายของเงินสด และการควบคุมเงินสด
- ความหมายและหลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย
การบัญชีเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร
- เงินสดย่อย
- ระบบใบสำคัญ
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สอดแทรกจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์จากกรณีศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กรณีศึกษา โครงการบูรณาการการจัดทำบัญชีสู่ชุมชนบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้และตั๋วเงินรับ :
ความหมายของลูกหนี้
ประเภทของลูกหนี้ และ หลักการบัญชี
- การรับรู้ลูกหนี้การค้า
- การวัดมูลค่าลูกหนี้การค้า
- วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ
- วิธีการจัดหาเงินโดยใช้บัญชีลูกหนี้

กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ความหมาย และประเภทของตั๋วเงินรับ (ต่อ):
หลักการบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ
- การรับรู้ตั๋วเงินรับ
- การวัดมูลค่าตั๋วเงินรับ
- การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
- การจัดหาเงินจากตั๋วเงินรับ
สอดแทรกจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์จาก
กรณีศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การบัญชีเกี่ยวกับสินค้า :
ความหมาย และ ประเภทของสินค้าคงเหลือ
การควบคุมสินค้าคงเหลือ การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
การคำนวณสินค้าคงเหลือ - ราคาทุน
- วิธีราคาทุนเจาะจง Specific
- วิธีเข้าก่อนออกก่อน FIFO
- วิธีถัวเฉลี่ย Average
- วิธีสินค้าจำนวนฐาน Base Stock
- วิธีมูลค่าขายสัมพัทธ์ Relative Sales
- วิธีต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost
- วิธีราคาซื้อครั้งหลังสุด
การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ – ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า และการแสดงรายการ

กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยวิธีประมาณ:
- การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้อัตรากำไรขั้นต้น
- การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้ราคาขายปลีก
- การบัญชีสำหรับสัญญาก่อสร้าง
- การรายงานสินค้าคงเหลือและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
สอดแทรกจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์จากกรณีศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราว :
ความหมาย ประเภทของเงินลงทุน การวัดมูลค่าเงินลงทุนในงบการเงิน หลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารทุน
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- การโอนเปลี่ยนเงินลงทุน
- การด้อยค่าของเงินลงทุน

กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราว (ต่อ):
ความหมาย ประเภทของเงินลงทุน การวัดมูลค่าเงินลงทุนในงบการเงิน หลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- การโอนเปลี่ยนเงินลงทุน
- การด้อยค่าของเงินลงทุน
สอดแทรกจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์จากกรณีศึกษา
กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาว :
ความหมาย และ ประเภทของเงินลงทุน หลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้นกู้หรือพันธบัตร)
- การจัดประเภทเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้
- การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้
- การตัดส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่ามูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้
- การจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
- เงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้แปลงสภาพ
- การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
- เงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิ
- การด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้
- การโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
สอดแทรกจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์จากกรณีศึกษา


กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การบัญชีเกี่ยวกับ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ :
ความหมาย และ ประเภทของสินทรัพย์ถาวร
การรับรู้รายการ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร
- การซื้อสินทรัพย์ชนิดเดียวหรือหลายชนิดในราคาที่แยกกัน
- การซื้อสินทรัพย์หลายชนิดโดยมีราคาซื้อเดียวกัน
- การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
- ต้นทุนการกู้ยืม
ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์บางชนิด
สอดแทรกจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์จาก
กรณีศึกษา


กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กรณีศึกษา จากงานบริการวิชาการการจัดทำบัญชีบ้านไร่ไอละมุน หมู่ 4 ตำบลงไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การบัญชีเกี่ยวกับการค่าเสื่อมราคา และค่าสูญสิ้น :
ความหมาย การบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา
- การคำนวณค่าเสื่อมราคา
- ราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการจัดหาสินทรัพย์
- การประมาณอายุการใช้ประโยชน์
- การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์แต่ละชนิด
- การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์แต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภท
- การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีอื่น
- การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ซื้อหรือจำหน่ายระหว่างปี
- การบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา
- การบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
สอดแทรกจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์จาก กรณีศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การบัญชีเกี่ยวกับการค่าเสื่อมราคา และค่าสูญสิ้น (ต่อ):
ความหมาย การบัญชีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและค่าสูญสิ้น
- ราคาทุนของทรัพยากรธรรมชาติหรือสินทรัพย์สิ้นเปลือง
- การคำนวณค่าสูญสิ้น
- การคำนวณต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับ
- การแสดงรายการเกี่ยวกับค่าสูญสิ้นในงบการเงิน
- การเปลี่ยนแปลงปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่คาดว่าจะได้รับ
- การตีราคาทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
สอดแทรกจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์จาก
กรณีศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์:
รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์
- การตัดรายการออกจากงบแสดงฐานการเงิน
- การต่อเติม
- การปรับปรุงและทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
- การเปลี่ยนแทน
- การโยกย้ายและติดตั้ง
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้
- การตีราคาสินทรัพย์ใหม่
- การจำหน่ายสินทรัพย์
- การเลิกใช้งาน หรือละทิ้งสินทรัพย์
- การขายสินทรัพย์
- สินทรัพย์เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่เจตนา
- การด้อยค่าของสินทรัพย์
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
สอดแทรกจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์จาก
กรณีศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ):
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้
- การตีราคาสินทรัพย์ใหม่
- การจำหน่ายสินทรัพย์
- การเลิกใช้งาน หรือละทิ้งสินทรัพย์
- การขายสินทรัพย์
- สินทรัพย์เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่เจตนา
- การด้อยค่าของสินทรัพย์
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
สอดแทรกจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์จาก
กรณีศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน :
ความหมาย และการรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลักษณะของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่ละชนิด
- สิทธิบัตร
- ลิขสิทธิ์
- สัมปทาน
- สิทธิการเช่า
- ค่าปรับปรุงสิทธิการเช่า
- เครื่องหมายการค้า
- ค่าความนิยม
- ต้นทุนการวิจัยและพัฒนา
- รายจ่ายรอตัดจ่าย
- ต้นทุนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก
การเลิกใช้และจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล
สอดแทรกจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์จาก กรณีศึกษา

กิจกรรม : บรรยาย
การถาม-ตอบ
หนังสือ
Power Point
โจทย์ปัญหา กรณีศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน