รายละเอียด

เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางการเกษตร / Fundamental Agricultural Biotechnology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG004
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Agricultural Biotechnology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เข้าเรียนโดยใช้รหัส juN0vBF4ux หรือผ่าน link

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1c379884fbd342f390ca16050471d844%40thread.tacv2/General?groupId=81c5dfa0-c790-45fa-9cdd-1d4dd5c72ff1&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางการเกษตร

อาจารย์ผู้สอน