รายละเอียด

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ / Science for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Science for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ใช้รหัส zmfrnWkXop หรือผ่าน link

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab34d80f499e641c391cb8c4b1fd6e492%40thread.tacv2/General?groupId=0618d910-97f1-43af-96c2-d3d554f926ee&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน