รายละเอียด

ชีวเคมีทางการเกษตร / Biochemistry for Agriculture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชีวเคมีทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Biochemistry for Agriculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Biochemistry for Agriculture เข้าร่วมโดยใช้รหัส 3MrFNfKEcv หรือผ่าน link

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a427c419c9f1d497ab2a5fa86830ea7fc%40thread.tacv2/General?groupId=76c99270-e5e7-4c50-8fd0-5ef8a557ee1d&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รายวิชา - ชีวเคมีทางการเกษตร

อาจารย์ผู้สอน