รายละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม / Engineering Electronics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 4 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Electronics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ คุณลักษณะทางกระแส-แรงดัน และคุณลักษณะทางความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และการออกแบบของวงจรทรานซิสเตอร์แบบ บีเจที, MOS, CMOS และ BiCMOS,OPAMP และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ

รายวิชา - อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

แนะนำรายวิชา
ปริมาณและหน่อยมาตรฐาน : ระบบหน่วยฐานเอสไอ คำนำหน้าในระบบเอสไอ และหน่อยนอกระบบเอสไอ

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน

อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
ไดโอดและการนำไดโอดไปใช้งาน : ลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปของไดโอด ไบอัสตรง ไบอัสกลับ การพังทลายของรอยต่อ ไดโอดเรียงกระแส การทดสอบไดโอดด้วยมัลติมิตเตอร์ และกราฟคุณลักษณะของไดโอด
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

คุณลักษณะกระแส-แรงดัน
ไดโอดและการนำไดโอดไปใช้งาน : การเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น การทำงานของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น แรงดันขาออกเฉลี่ยของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น ผลของแรงดันตกคร่อมรอยต่อกับวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น แรงดันไบอัสกลับสูงสุด และวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

คุณลักษณะทางความถี่
ไดโอดและการนำไดโอดไปใช้งาน : การเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบใช้หม้อแปลงไฟฟ้ามีแทปกลาง การทำงานของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบใช้หม้อแปลงไฟฟ้ามีแทปกลาง ผลของอัตราส่วนจำนวนรอบกับแรงดันขาออกของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบใช้หม้อแปลงไฟฟ้ามีแทปกลาง แรงดันสูงสุดด้านกลับของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบใช้หม้อแปลงไฟฟ้ามีแทปกลาง วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ แรงดันขาออกของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ และแรงดันสูงสุดด้านกลับของวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด
ไดโอดและการนำไดโอดไปใช้งาน : วงจรกรองกระแส การกรองกระแสด้วยตัวเก็บประจุ แรงดันพลิ้ว และตัวประกอบแรงดันพลิ้ว
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด
ไดโอดและการนำไดโอดไปใช้งาน : วงจรทวีแรงดัน วงจรทวีแรงดัน 2 เท่า วงจรทวีแรงดัน 3 เท่า และวงจรทวีแรงดัน 4 เท่า

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์ชนิดสองรอยต่อ : โครงสร้างของทรานซิสเตอร์ การทำงานเบื้องต้นของทรานซิสเตอร์ ค่าพิกัดและพารามิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ การขยายแรงดันด้วยทรานซิสเตอร์ และการใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

บีเจที
การไบอัสทรานซิสเตอร์ชนิดสองรอยต่อ : จุดทำงานในวงจรไฟตรง การไบอัสเบส การไบอัสอิมิตเตอร์ การไบอัสด้วยการแบ่งแรงดัน และวงจรไบอัสป้อนกลับที่คอลเลกเตอร์
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์


สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

มอส
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า : ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า และทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดออกไซด์ของโลหะ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

ซีมอส
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

ไบซีมอส
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

ออปแอมป์
วงจรออปแอมป์ขยายสัญญาณ : วงจรออปแอมป์ขยายสัญญาณวงรอบเปิด และวงจรออปแอมป์ขยายสัญญาณวงรอบปิด
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

โมดูลแหล่งจ่าย
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

นำเสนอผลงานประยุกต์งานด้านอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ทดลองในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน