รายละเอียด

เครื่องจักรกลไฟฟ้า2 / Electrical Machines2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องจักรกลไฟฟ้า2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Machines2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ผู้สอน 1) อ.ศตวรรษ บูรณา [08 8251 3880 / sattawat_bu@rmutl.ac.th]  หรือติดต่อได้ที่ ห้องพักครู อาคารไฟฟ้า 2 ชั้น 1 (ฟฟ. 2-101)

          2) อ.สามารถ ยะเชียงคำ [08 7575 2892 / samart@rmutl.ac.th]  หรือติดต่อได้ที่ ห้องพักครู อาคารไฟฟ้า 1 ชั้น 2 (ฟฟ.1-202)      

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 0882513880 หรือ e-mail: sattawat_bu@rmutl.ac.th

นักศึกษาเข้าพบ อาจารย์ผู้สอนได้ในวันที่เรียนครั้งแรก ในวันและเวลาดังกล่าว ให้สวมหน้ากากอนามัยมาให้เรียบร้อย หรือได้ทาง Microsoft TEAM ซึ่งจะแจ้งต่อไป

รายวิชา - เครื่องจักรกลไฟฟ้า2

อาจารย์ผู้สอน