รายละเอียด

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม / Cross Cultural Communication

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 39 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOACC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Cross Cultural Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ได้ โดยเข้าที่ QR Code ด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านช่องทาง

Line Application

โดยเข้าร่วมในกลุ่มตาม QR Code ด้านล่างนี้

 

หรือติดต่อที่ห้องพักอาจารย์ อาคารศิลปศาสตร์

ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัย

 

Course Description

Study and practice comparing similarities and differences between cultures, countries, and regions, as well as to apply communication strategies, listening and speaking arts, verbal and non-verbal languages in order to achieve effective communication within cross-cultural contexts and situations

รายวิชา - การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

• Course orientation
• Getting to know each other

กิจกรรม : อธิบายตามเอกสารลักษณะรายวิชา

Chapter 1
Culture, Language, and Personality

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- สรุปความคิดรวบยอด

Chapter 1
Culture, Language, and Personality (Continued)

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- สรุปความคิดรวบยอด

Chapter 2
Effects of Cultural Experience on Ideas and Perception

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- สรุปความคิดรวบยอด

Chapter 2
Effects of Cultural Experience on Ideas and Perception (Continued)

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

Chapter 3
Communicative Strategies

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

Chapter 3
Communicative Strategies (Continued)

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

ทบทวน
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

Chapter 4
Verbal and Nonverbal Communication

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

Chapter 4
Verbal and Nonverbal Communication (Continued)

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

Chapter 5
Gender Differences in Communication

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

Chapter 5
Gender Differences in Communication (Continued)

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

Chapter 6
Inside Thai Society

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

Chapter 7
Cultural Adjustment and Readjustment

กิจกรรม : - บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน
- อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

ทบทวน
กิจกรรม : - อภิปรายระดมสมองตามหัวข้อที่กำหนด
- วิเคราะห์กรณีศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน